NAMSOS: – Etter fem år med systematisk og godt arbeid med biosikkerhet i Nord-Trøndelag, kan Mattilsynet oppheve overvåkingssonen for laksesykdommen pankreassykdom (PD) i gamle Nord-Trøndelag og Bindal (PO-7), og med det erklære området som PD-fritt, heter det fra Mattilsynet.

Gjennom de siste åra har oppdrettsnæringa i området vært pålagt mange restriksjoner, som en følge av at det i 2017 ble opprettet et regionalt kontrollområde med bekjempelsessone og en overvåkingssone. Når den regionale overvåkingssonen nå er opphevet, forsvinner disse restriksjonene.

Aktiv næring

– Det at vi sammen har lykkes med å holde gamle Nord-Trøndelag fritt for PD i to år, er svært viktig for både helsa og velferden til fisken. Oppdrettsnæringa i området har tatt ansvar, fulgt restriksjonene de har vært pålagt og jobbet systematisk med gode biosikkerhetsplaner, sier Steinar Westerberg, regiondirektør i Mattilsynet region midt.

Overvåkingssonen ble opprettet etter flere år med hyppige utbrudd i regionen. Målet var å bekjempe sykdommen i dette området, og ikke minst å hindre smittespredning nordover til PD-frie områder.

I sonen har oppdrettsnæringa gjennomført aktiv sykdomsovervåking og helsekontroll, som har sikret at anlegg med PD-smitte raskt har blitt oppdaget og blitt isolert fra friske anlegg.

Mulig å stoppe smitte

PD er en virussykdom som fører til at fisken slutter å spise, veksten blir redusert og den fører til økt dødelighet. Sykdommen er relativt vanlig fra gamle Sør-Trøndelag og sørover.

– Den innsatsen oppdrettsnæringa i området har lagt ned i samarbeid med myndighetene, er en delseier. Det er et eksempel som viser at det er mulig å stoppe sykdomssmitte i oppdrettsnæringa med felles innsats, sier Westerberg.

Arbeidet med å hindre spredning er ikke over, selv om denne overvåkingssona nå er opphevet.

– Smittepresset sørfra er absolutt til stede, så fortsatt årvåkenhet og næringens arbeid med sine biosikkerhetsplaner vil være viktig for å hindre nye smitteutbrudd fremover. Det samme er fiskehelsetjenestenes arbeid med blant annet helsekontroll og prøvetaking, sier han.