Kommuneregnskapet for 2021 kommer til behandling i kommunestyrets møte i juni. Vi synes det er naturlig å ta diskusjonen om regnskapet da, med basis i saksframlegg, samt behandling i kontrollutvalget. Vi kan love innbyggerne i Leka at vi selvsagt ikke skal ta med lett hånd på de eventuelle feil og mangler som måtte framkomme, det være seg forhold kommunestyret skulle ha hatt til behandling eller blitt orientert om tidligere, eller andre relevante forhold.

Vi registrerer gjentatte påstander om at dagens lånegjeld har økt. Dette stemmer ikke. I løpet av denne perioden har gjelden gått ned. Det er imidlertid åpenbart at kommunestyrets enstemmige vedtak om nødvendige investeringer, vil føre til økt lånegjeld.

Det framgår av den siste interpellasjonen at «Alt var så meget bedre før i kommunen vår».

Dette stemmer jo ikke. Da vi tok over i oktober 2019 fikk vi ikke følelsen av å komme til «dekket bord». Det pågikk en stor og vond konflikt mellom grupper av ansatte, og på mange måter var Leka sitt omdømme svært dårlig. Det er en realitet at ved overtakelsestidspunktet var kommunen uten både rådmann og økonomileder!

Å hevde og tro at bare man er liten nok, så kan en gjøre nærmest som en vil, holder ikke stikk! Særlig når man er liten skal man bevise sin berettigelse gjennom å følge lover og vise omgivelsene at en kan være både framtidsrettet og moderne når det etterspørres.

Vi trodde at det fantes et snev av enighet om dette?

Les også

Økonomien er ute av kontroll på Leka

Interpellasjonen får det til å se ut som om vi i flertallet nærmest har gått berserk med innholdet i kommunekassen, men vi minner om at i inneværende periode er følgende investeringer ENSTEMMIG vedtatt i kommunestyret:

 

 • Nytt helsetun
 • Aktivitetspark
 • Ny brannstasjon
 • Restaurering av Leknes gamle skole
 • Overtakelse av Gutvik vannverk
 • Satsing på reiseliv og kultur
 • Satsing på næringslivet. Herunder tre bønder som har fått en million kroner hver

 Så glemmer representanten Per Helge Johansen at han i en del saker har foreslått å bruke mer penger enn det som var innstilt på i saksframlegget. I noen tilfeller har forslagene hans blitt vedtatt, i og med at flertallet har gått for dem, mens i andre saker har økt pengebruk blitt nedstemt

Senterpartiet ved Per Helge Johansen har også i en av interpellasjonene stilt spørsmål om ukultur, korrupsjon og omdømme. Det gir oss en anledning til å gi eksempler fra tidligere periode. For første gang vil vi fortelle at etter valget, men før dagens kommunestyre ble konstituert,  fikk Venstre sin representant fra Gutvik løfter om asfalterte veier til Tørrisenget inkludert de to hyttefeltene, hvis han bare gikk bort fra avtalen med SV og Ap og stemte på Per Helge Johansen som ordfører! 

Nei, alt var ikke bedre før.

 

Så tillater vi oss å nevne noen av de oppgavene som ikke var løst da dagens flertall tok over:

 • Totalrenovering omsorgsleilighet i Gutvik, Ombygging demensavdeling sykestua, renovering omsorgsbolig Husby/Frøvikveien, Renovering akuttmottak helsesentret, renovering/ombygging kjøkken lærerværelset, renovering paviljong skolen, ombygging på Lekatun, renoverings bassenget, Renovering leilighet rådmannsbolig, bygging av servicebygg Solsem.
 • Avløp: Sjekk/kontroll avløpsanlegg Leka og Gutvik, utskifting defekt pumpe Leknessjøen, , det samme i Gutvik, Renovering sjøledning Gutvik, Arbeid med tett ledningsnett i Gutvik, Større renovering lekkasje pumpestasjon Skei
 • Store renoveringsarbeider på bassenget ved skolen.
 • Vedtak om overtakelse Gutvik vannverk – ikke igangsatt.
 • Dessuten møtte vi arbeidstilsynets trussel om dagmulkt på Leka brannstasjon. Et krav som hadde ligget i kommunen fra tilsyn i 2017, uten at arbeidet var påbegynt.
 • Arbeidsmiljø: manglende oppfølging av pålegg i rapport.
 • Det var ikke et fungerende arbeidsmiljøutvalg.

Nei, alt var ikke bedre før.

 

Kommunestyret har arbeidsgiveransvaret for administrasjonen. Vi er enige i at det noen ganger kan være nødvendig å rette kritikk mot kommunedirektøren. Slik kritikk er da også blitt framsatt både i vedtaks form og muntlig, når det har vært behov for det. Vi som er kommunestyremedlemmer skal imidlertid ta opp slike ting i kommunestyret, ikke i form av leserinnlegg. Vi kommer ikke unna at vi som kommunestyre har arbeidsgiveransvar for administrasjonssjefen. Vi tar det ansvaret på største alvor.

Til slutt: Vi har tidligere i perioden valgt å bruke en strategi der vi har unngått å svare opp beskyldninger og usaklige kommentarer. Grunnen til det er at vi pålegger oss ansvar for å sørge for at Leka har et godt omdømme. Vi ønsker å bidra til at yngre krefter etterhvert ønsker å ta opp arven etter oss som styrer i dag.

Vi tror ikke folket i Leka vil ha en diskusjon i media som drar kommunes omdømme ned, og som fører til at de unge vender oss ryggen.

Vi ser fram mot saklige debatter i kommunestyret, vi kommer ikke til å fortsette diskusjonen i media. Vi inviterer Leka Senterparti til å bruke talerstolen i kommunestyret og føre debatten der den hører hjemme.

Vi anmoder også Senterpartiet om å drøye valgkampen litt.