Foldereid idrettslag (FIL) velger å gå ut med sine betraktninger rundt åpen spørretime med bakgrunn i det vi har erfart ved to anledninger.

I februar deltok FIL på sin første spørretime med bakgrunn i bassengsaken på Foldereid. FIL sin representant var og er ikke politiker og antok og antar derfor at den korreksen evt. korreksjonen man får fra ordfører og administrasjon er den gjeldene.

I dette tilfellet var det: «Det er kun lov å stille spørsmål uten innledning eller kommentarer.» Vi forholdt oss til dette og erfarte i neste spørsmålsrunde at: «Det er lov med lengre innledninger som tar betraktelig tid, før man stiller et spørsmål.» Dette var og er en tydelig forskjellsbehandling FIL ved undertegnede satte svært liten pris på.

I dag, 24.03.2022 deltok FIL v/undertegnede på nytt i åpen spørretime. FIL hadde på forhånd gjort det klart at møtet kunne streames. Undertegnede fikk en forklaring på at dette dessverre ikke kunne skje da kommunestyret må vedta dette og kommunestyret og kommunestyremøtet ikke settes før etter spørretimen.

Kjære politikere, få dette opp på sakslista ved neste kommunestyremøte, ellers vil vi ALDRI få oppleve en streaming av spørretimen. Naturlig nok, i og med at spørretimen ALLTID vil komme før kommunestyret og kommunestyremøtet settes.

Videre ble undertegnede instruert i hvordan spørretimens gang var med presisering fra ordfører om at: «……..så svarer jeg på spørsmålene hvis jeg vil, sånn er det!» FIL og undertegnede har før nevnt begrepet hersketeknikk og vi er inne på tanken også her. Det vi si vi tror at i alle teoribøker som omhandler hersketeknikk, så kan dette utsagnet inngå som et perfekt eksempel på nettopp dette.

Ordfører svarer dog på spørsmål 1 fra FIL:

«Er ordfører for demokrati og likebehandlig?»

Og ja, det er han.

Selv om en demokratisk prosess allerede da i utgangspunktet var kneblet med bakgrunn i at spørsmål besvares kun om man vil.

Til sammen hadde FIL 13 punkter med spørsmål. Disse ligger åpne i kommunens postjournal om man ønsker å se dem.

Spørsmålene var konkrete nok og var levert inn innen fristen slik at ordfører og administrasjon i utgangspunktet skulle hatt tid til å svare, om ikke annet svart: «Vi beklager at vi ikke har hatt tid til å undersøke dette, men FIL ved sin representant skal få svar så snart dette er gjort.»

FIL anser det slik at vi kun fikk svar på spørsmål nr. 1.

Svaret på dette spørsmålet falt på sin egen urimelighet, ut fra det FIL sin representant ble instruert om før spørretimen startet.

Åpen spørretime er kan hende åpen spørretime i navnet, men den er sannelig hermetisk lukket for konkrete svar på de konkrete spørsmålene FIL stiller.

FIL henstiller kommunens administrasjon og kommunens politikere til å gi oss en god forklaring på hvor vi skal henvende oss for å få konkrete svar på konkrete spørsmål.

Avrunder i forhold til ordførerer sin egen utgreing om hvor solid, stort og velrennomert et firma NorConsult er og at det ikke finnes noen som helst grunn til å betvile deres tall;

Byggherren selv har påpekt feil og mangler ved denne rapporten.

Er det større grunn til å betvile deres fakta? I så fall, hvorfor er det det?

Sier som Trond Viggo Torgersen, at det faktisk er lov til å bruke hodet og «tenke sjæl og mene……..»