Gå til sidens hovedinnhold

PKOM har for første gang tallfestet hva klimakrisen krever av energiomlegging i kommunens bedrifter. Mot betaling.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalens øverste tillitsvalgte, Jannicke Reymert og Torgeir Strøm, hevder i et leserinnlegg i Namdalsavisa og Ytringen mandag 16. november at Namdalskysten næringsforening har en uansvarlig energistrategi. Reymert og Strøm stiller også spørsmål ved om PKOM er rett aktør til å gjennomføre undersøkelsen.

Det er greit. Vi bedriver ikke vitenskap, men har samlet svar fra de som kjenner lokalt næringsliv best. Lokalt næringsliv.

Vi som jobber i PKOM forstår at folk ikke liker vindkraft, og har heller ingenting imot den frivillige Folkeaksjon mot vindkraft i Namdalen, som på sin Facebook-gruppe sier den ønsker klimavennlig energiproduksjon. Tvert imot stiller vi oss bak dette ønsket. Klimavennlig energiproduksjon er riktig og viktig i Namdalen og ellers i verden. Også Trøndelag har mål om å være karbonnøytral i 2030.

Nærøysund kommune jobber nå med en helt ny samfunnsplan. Den tar for seg langsiktige mål og strategier for lokalsamfunnet og hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor. Kommunestyret i Nærøysund har vedtatt å følge nasjonale føringer om å legge FNs bærekraftmål til grunn for denne samfunnsutviklingen. FNs bærekraftmål står også sentralt i gjeldende Strategisk næringsplan for Ytre Namdal. Samarbeidsavtalen mellom kommunen og næringsforeningen definerer at strategisk næringsplan 2020-2030 er en av næringsforeningas hovedoppgaver. Strategisk næringsplan forutsetter at det arbeides med å realisere 0-utslipps industri.

Namdalskysten Næringsforening og Nærøysund kommune ba derfor oss i PKOM AS om å spørre bedriftene om hvor mye og hva slags energi de bruker i dag, og hvor mye de tror de trenger om fem og ti år. PKOM har innhentet svar.

Det gjorde vi i september. Og bedriftene hadde ganske god oversikt over årsforbruket:

  • Samlet energibruk 403 GWh
  • Elektrisitet utgjør 35 prosent av energibruken
  • Resterende 65 prosent er fossilt, hovedsakelig petroleumsprodukter

Reymert og Strøm ser ut til å ha en forestilling om at all energibruk i næringslivet kommer fra ren, norsk vannkraft, når de setter likhetstegn med forbruket av elektrisitet i kommunen, 155 GWh. Men det er altså bare 35 prosent av næringslivets energiforbruk som er el-kraft i dag.

Målt opp mot el-forbruket, kan et energibehov på 1000 GWh i 2030 framstå fantasifullt. Men ikke om man tar Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratets statistikk for klimagassutslipp i kommuner og bedriftene på alvor, gjennom El-indeksen. Hoveddelen av dataene i El-indeks hentes fra Miljødirektoratets statistikk for klimagassutslipp i kommuner, med supplerende informasjon fra SSBs statistikk over el- og vedforbruk, norskeutslipp.no og fjernkontrollen.no. Beregningene i El-indeks baserer seg på ERA-modellen, som er utviklet av Kristiansand kommune, Agder Energi, Agder fylkeskommune og Thema Consulting Group.


Da blir fordelingen på de 1000 GWh ca. slik:

  • 20 % erstatter fossil energibruk i bedriftene (2020-tall)
  • 20 % kreves for å ta kommunens andel av å gjøre skipsfarten karbonnøytral
  • 20% til lading av elektriske fly
  • 39% til 17 identifiserte industriprosjekter næringslivet jobber med
  • 1% til økt energiforbruk i det offentlige og i privathusholdninger som følge av jobb- og befolkningsvekst

Folkeaksjonen peker på at verden og Namdalen står overfor både ei klimakrise og ei naturmangfoldkrise og at vi raskest mulig må slutte å brenne kull, gass og olje og erstatte vårt energibehov med fossilfrie energikilder. Da trenger vi også innsikt i hvor mye olje og gass som må erstattes lokalt også. PKOM har sendt faktura til Namdalskysten Næringsforening, som igjen får oppgjør jfr samarbeidsavtalen med kommunen, for å ha tallfestet hva Trøndelags klimamål for 2030 krever av energiomlegging i kommunens bedrifter.

Det vet knapt noen annen norsk kommune i dag. Ei heller hvor og hvordan energien skal produseres.

Kommentarer til denne saken