Gå til sidens hovedinnhold

Planer for handelsbygg på 5.400 kvadratmeter lagt på is

Sivavegen AS, et selskap i Jarasgruppen, legger planer på Spillum på is etter at disposisjonssøknaden ble avslått av politikerne.

SPILLUM: – Vi legger vekk arbeidet med detaljregulering/bebyggelsesplan for eiendommen, bekrefter daglig leder i Jarasgruppen, Jarle Rasmussen.

Tomta/eiendommen det var snakk om er Sivavegen 2, nabotomta til Bilsenteret AS ved innkjøringa til industriområdet på Spillum.

De siste åra har det vært stor byggeaktivitet på denne delen av industriområdet på Spillum. Høylandet Auto har allerede har satt opp nybygg, Biltemas nye varehus er under oppføring og tomta til et nytt bobilsenter er under klargjøring. Alle disse byggene er godkjent/tomtene regulert etter dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

I rekka av...

Sivavegen AS søkte i mai i år om dispensasjon fra reguleringsplanen for området for å kunne sette opp et bygg på inntil 5.400 kvadratmeter med tanke på detaljhandel.

I søknaden er det er det beskrevet en dagligvareforretning på omkring 1.400 kvadratmeter, såkalt «bigbox» varehus/areal for plasskrevende leietaker på inntil 4.000 kvadratmeter.

Sivavegen AS viste blant annet til at det rett øst for rundkjøringa på Spillum allerede er etablert flere forretningsbygg av typen «bigbox», som Felleskjøpet, Obs Bygg, Møbelringen, Coop Extra og Dekkmann.

– Coop Extra, den største dagligvareforretninga i Namsos målt i omsetning og areal, er et eksempel på at det allerede er tillatt oppført «annen detaljhandel» i planområdet, poengterte selskapet i søknaden.

Videre viste de til at ble det for mindre enn ett år siden innvilget dispensasjon fra samme bestemmelse for Biltema.

Nei, nei og nei

Trøndelag fylkeskommune uttalte blant annet: «Trøndelag fylkeskommune vil anbefale at Namsos kommune legger vekt på å bevare sentrumsfunksjonene i sentrum»

Videre bemerket Fylkeskommunen at endringer ikke bør ikke gjøres som dispensasjoner fra gjeldende plan, men gis en bredere planfaglig vurdering gjennom behandling som en endring av reguleringsplan.

Fylkesmannen i Trøndelag tillot seg å minne om at dispensasjon skal tolkes som en snever unntaksregel som kun skal benyttes for mindre og kurante enkeltstående tilfeller hvor det ikke er behov for nærmere avklaringer.

– Fylkesmannens faglige råd er at det ikke blir gitt dispensasjon som omsøkt, het det i uttalelsen.

Statens vegvesen var også negativ til forslaget.

– Det er selvfølgelig beklagelig at det er gitt dispensasjon for utbygging av Biltema, uttalte Statens vegvesen, som videre bemerket at et positivt vedtak vil føre til en uthuling av gjeldende reguleringsplan og sentrumsplan for Namsos.

– Endring av bestemmelsene vil føre til et annet trafikkbilde enn det som var forutsatt da ny atkomst til Namsos ble etablert, heter det i uttalelsen fra vegvesenet som videre påpekte at et positivt vedtak med stor sannsynlighet ville bli påklaget.

Ut fra kommunedirektørens innstilling og uttalelsene fra sektormyndighetene, avslo Utvalg for plan i Namsos kommune søknaden.

Sentrumsplan

Her er et utdrag av planen som ligger til grunn:

  • Sentrumsplan for Namsos ble utarbeidet i 2006.
  • Området der reguleringsplanen ligger, har i sentrumsplan for Namsos betegnelsen C1 og C2 – Avlastningsområdehandel.
  • Denne har følgende beskrivelse i sentrumsplanen: «Det er ikke ønskelig å åpne for publikumsorientert detaljhandel i stor stil på denne siden av Namsen. Arealene langs nyvegen på Spillumsiden skal i hovedsak nyttes til plasskrevende varehandel.
  • Videre: Spillumsområdet ønskes styrket som handelstyngdepunktmed hovedfokus på bil, båt, campingbiler o.l.
  • Retningslinjene i Sentrumsplanen angir at «I områder utenfor bykjernen og avlastningsområdene skal det ikke etableres ny publikumsorientert handel».

Kilde: Fylkesmannen i Trøndelag.

Prinsipiell debatt

– Hvorfor går dere ikke videre?

– Risikoen for å få et nytt nei er for høy. Vi snakker fort om en investering i størrelsesorden 100 millioner kroner, og da må vi ha trygge rammevilkår. Vi kan ikke risikere at vi utarbeider planer som vi ikke vet om er mulig å gjennomføre, derfor legger vi bort dette prosjektet inntil videre, sier Rasmussen.

Gjeldende reguleringsplan er altså fra 2006. Og et åpent spørsmål er om den har gått ut på dato når det stadig gis nye dispensasjoner.

– Jeg håper det kan komme en prinsipiell politisk debatt omkring hvor og ikke minst hvordan man ønsker vekst i Namsos. Jeg har ingen vansker med å forstå ønsket om at handel fortrinnsvis skal legges til sentrum, men for en del aktører er ikke det verken ønskelig eller mulig ut fra arealbehov, slik at akkurat dette toget har nå gått, sier Rasmussen.

Kommentarer til denne saken