Det er flere års siden regjeringas nærpolitireform ble iverksatt. Målet var å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer». Dette er regjeringens egne ord fra sin hjemmeside om hva som var nærpolitireformens målsetting.

De fleste av oss som var sterkt kritiske til nedleggelse av lensmannskontorene stiller fortsatt spørsmål om hensikt og om måloppnåelsen. De gjenværende kontorene skulle styrkes. Det har ikke skjedd. Politiet er blitt mer fraværende.

Intensjonen bak reformen var å gi landet et bedre rustet politi og et bedre tilbud til publikum. Etter få år var det klart at distriktene var taperen i reformen.

I slutten av juni i fjor la regjeringa fram en stortingsmelding om politiet. I meldingen kan man tolke regjeringa slik at de erkjenner en skjevfordeling av ressursene.

Les mer: Hvem lurer hvem, Arnstad?

Alt for lite av budsjettøkningene har kommet distriktene til gode. I tillegg vil politiets sentralisering av fagmiljø på sikt gi bekymringer for rekruttering til politiyrket fra distriktet. Innsatsleder Per Henrik Bykvist ga uttrykk for dette overfor statsministeren ved hennes besøk i Verdal nylig: « Jeg vil hevde at med lokal forankring av politifolk så gjør man en mye bedre jobb. Hvis det blir veldig få politienheter, eller lokasjoner, vil du få en mindre tilknytning til stedet som politiansatt fordi du bor lengre unna».

Senterpartiet vil ha et reelt nærpoliti. Derfor må politikraften økes i tråd med bemanningsmålet på to tjenestepersoner pr 1000 innbyggere. Økningen i antall politifolk må komme alle lokalsamfunn til gode.

Senterpartiet vil arbeide for en desentralisert politistruktur for å sikre forebygging og beredskap med nødvendig lokalkunnskap hos politiet.

Det kan oppleves som en innrømmelse fra regjerninga om at målsettingen ikke er nådd når begrepet «nær» i reformens tittel er tatt bort.

Et politi med lokal kunnskap og innsikt om folk og land, er etter min mening en viktig forutsetning for å gi tilfredsstillende trygghet til innbyggerne.

Les mer: Slik kan vi ikke gå inn i debatten om politiske saker