(Trønderdebatt)

Trønder-Avisas artikkel (8. desember 2021) gir inntrykk av at Helse Nord-Trøndelag stiller urimelige krav når søkere til ambulansetjenesten må avlegge en fysisk test. Slik er det selvsagt ikke. Vi stiller nødvendige krav for at ambulansetjenesten skal kunne utføre alle typer av oppdrag når innbyggerne trenger hjelp.

De som har lest artikkelen kan få inntrykk av at Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og vår ambulansetjeneste er alene i landet om å kreve at det avlegges en fysisk tekst for å kunne få jobb i nødhjelptjenesten. Slik er det ikke. Utdanningsstedene som utdanner ambulansearbeidere har egne fysiske opptakskrav, og Politiet og Brann har lenge hatt krav til dokumentert fysisk helse og beståtte fysiske tester avhengig av typen tjeneste.

Felles plan

Sammen med St. Olavs hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF og Helgelandssykehuset HF har vi i HNT samarbeidet om å revidere og videreutvikle en felles kompetanseplan for ambulansetjenesten. Krav til fysiske tester er en del av mange tiltak for økt faglighet og kvalitet i tjenesten. I dette arbeidet har representanter fra Delta (ansattorganisasjon), Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet deltatt. Revisjonsarbeidet ble gjennomført høsten 2020, og revidert planen ble innført første del av 2021.

Før kompetanseplanen ble vedtatt, var den ute på høring i alle helseforetakene i region. Ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten ble invitert til å delta på høringen. Oss bekjent kom det fra ansatte eller ansattorganisasjonene i HNT ingen høringssvar som var kritisk til, eller motsatte seg kravene om innføring av fysiske tester. Vår klare opplevelse er at de fleste i ambulansetjenesten er godt fornøyd med at også vår nødetat har en kompetanseplan som er lik for alle ambulansetjenester i regionen, og som er med på å sikre at vi har god og riktig kompetanse - og fokus på god fysikk for å kunne yte rask nødhjelp, og god og trygg bistand når innbyggerne trenger den.

Ansatte involvert og informert

Klinikk for prehospitale tjenester i HNT, hvor ambulansetjenesten er organisert, har klinikkansvaret for å følge opp alle regionale planer og lokale beslutninger som angår ambulansetjenesten i vårt helseforetak. Dette gjør vi gjennom drøftinger, medvirkning og dialogmøter med våre tillitsvalgte og vernetjenesten. Krav om fysiske tester har som alt annet som er nytt, vært et diskusjonstema blant ansatte i ambulansetjenesten. Det er naturlig og normalt.

Den gjeldende kompetanseplan er tilgjengelig på vårt intranett, og er også skrevet ut og ligger tilgjengelig i papirversjon ved våre ambulansestasjoner.

Vi er av den grunn overrasket over at avisas kilde framstiller det som om de fysiske testene kommer som en overraskelse. Det blir sjelden gitt for mye informasjon, og det er sjelden en er for tidlig ute med å informere. I begynnelsen av 2022 vil derfor utarbeide et årshjul hvor de fysiske testene vil bli satt inn på ukenummer. Dette for å skape ytterligere forutsigbarhet om gjennomføringen av tester for de som må gjennomføre disse.

På tilbudssiden

Klinikken har siden våren 2021 gjennomført cirka 20 fysiske tester, og erfaringen så langt er at de aller fleste består testen. For de som eventuelt ikke består, er det muligheter til å gjenta testen når en selv ønsker å gjøre et nytt forsøk.

Som vår seksjonsleder Thomas Rørvik er sitert på i artikkelen i Trønder-Avisa, er vår ambulansetjeneste på tilbudssiden med å legge til rette for gjennomføring av den fysiske testen. Seksjonene legger også til rette for de som ønsker bistand til å heve kompetansen og sin fysiske form.

Det er siden 2016 anskaffet tredemøller, ergometersykler, ro-apparater og vekttreningsutstyr slik at våre ansatte i ambulansetjenesten har mulighet til å bedrive fysisk aktivitet enten på jobb eller i fritiden.

Som arbeidsgiver er vi selvsagt opptatt av å bidra til at vi har en samlet ambulansetjeneste som er best mulig rustet til å utføre alle typer oppdrag den blir utkalt til.

Avgjørende faktorer for å lykkes

Mange av ambulansetjenestens oppdrag handler om å redde liv, gi akutthjelp og avhjelpe pasient og pårørende i svært krevende situasjoner. Godt utstyr, god og riktig kompetanse og god fysikk er svært viktige faktorer for at ambulansearbeideren i rødt skal være best mulig rustet og forberedt for å lykkes med krevende oppdrag.

Bedre i morgen enn i dag, er vårt arbeidsmål. Det krever at vi kontinuerlig arbeider med endringer og forbedringer i alle ledd. Det har vi tenkt å fortsette med, selv om det noen ganger gir unødig støy internt og eksternt.