Effektkjøring betyr at kraftverket startes og stoppes ofte og hurtig. Hensikten er å dekke varierende strømbruk gjennom døgnet. Vi har alle omtrent de samme vanene og bruker mye strøm om morgenen og på ettermiddagen. En av vannkraftens fortrinn er å raskt kunne endre produksjonen etter samfunnets behov. For kraftverk med utløp i elv fører dette til at vannføring og vannstand i elva endres ofte og hurtig. Det påvirker mange vannlevende dyr og planter negativt.

Effektkjøring av kraftverk kan føre til tørrlegging av elvebunn der små laksunger dør fordi de ikke rekker å redde seg ut på dypere vann i tide. Elvemusling og andre bunndyr har lignende problem og hele økosystemet i elva skades. Rask og skadelig tørrlegging av elvebunn finnes det eksempler på i store og små vasskraftregulerte elver i alle landsdeler.

Fra sommeren vil regjeringen innføre en ny nettleieordning for å bidra til at strømforbruket vårt blir spredt jevnere gjennom døgnet. Dette for å redusere behovet for effektkjøring og dermed unngå bygging av dyre og unødvendige kraftlinjer. Dette kan også være godt nytt for villaksen og livet i vannkraftregulerte elver. Kraftverkene kan kjøres jevnere og vannføringen holdes mer stabil, noe som er positivt for livet i elva.

Uforutsette driftsstanser skjer også i vannkraftbransjen, uavhengig av nettleieordninger. De kan gi svært lav vannføring og fatale følger for villaks og livet i elva. Tekniske innretninger i kraftverkene kan imidlertid sikre tilstrekkelig vannføring ved driftsstans. Myndighetene har i flere kraftverk pålagt montering av såkalte automatiske omløpsventiler for å unngå skader ved uforutsett driftsstans. Krav fra myndighetene om minstevannføring og mer stabil vannføring er også viktige tiltak.

Vannkraft kan kalles grønn energi, om kraftverkene kjøres miljømessig riktig og er sikret ved uventet driftsstans. Ny nettleieordning kan virke positivt, også for rødlista villaks som må ha vann hele tiden.