Gå til sidens hovedinnhold

Samfunnshuset – siste ord er neppe sagt

Snart en måned etter vedtaket i saken om samfunnshuset i Namsos – bevaring eller sanering, har det vært mange innlegg og oppslag om saken i NA.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlegg om at noen ønsker lovlighetskontroll, noen klager på vedtaket og krever vedtaket kjent ugyldig, samt at noen støtter vedtaket i kommunestyret den 25. mars. Senterpartiet ønsker med dette innlegget å gjengi det vi sa i debatten, de vurderinger vi har lagt til grunn for vårt standpunkt om sanering av samfunnshuset:

«Samfunnshussaken» har skapt et stort engasjement både for bevaring/rehabilitering, men også synspunkt på det motsatte. Det er viktig i en slik sak å ha gjensidig respekt for de som ønsker bevaring/rehabilitering og de som gir uttrykk for sanering. Som politiker er det viktig å ha blikket rettet utover en enkeltsak som samfunnshuset. En helhetstenking er viktig å ha med seg, også når denne konkrete saken skal drøftes og avgjøres.

Namsos kommune står, slik Sp ser det, i en krevende økonomisk situasjon. Vi bruker mellom 50 og 60 millioner kroner av fond (disposisjonsfond/havbruksfond) for å få budsjett 2021 og økonomiplan for 2021–2024 i balanse. Med andre ord har vi et alt for høyt driftsnivå, og vi må over tid ned i pengebruken til drift.

Vi har i inneværende planperiode i sum betydelige beløp til investeringer. I tillegg er det synliggjort investeringer og fremtidig behov og aktuelle byggeprosjekt som det ikke er funnet rom for i vedtatt økonomiplan. For Sp er dette viktige byggeprosjekt å få gjennomført fremover.

Det er behov for å bygge boliger tilpasset ressurskrevende brukere/tjenester. Det er behov for boliger tilpasset demente inkludert oppgradering av sykeheimen på Jøa, det er behov for ny ungdomsskole i Namsos sentrum. I sum vil bare disse investeringene utløse et behov for mellom 350 -400 millioner kroner, penger som må lånes og som vil gi økte utgifter til renter og avdrag på +/- 20 millioner pr år.

De mange ungdomsskoleelevene i Namsos sentrum fortjener en ny skole, det samme gjelder ansatte ved skolen. Dette er viktig for Sp å prioritere.

Vi blir stadig flere eldre, og demens vil være den nye folkesykdommen blant eldre, og boliger tilpasset demente er viktig for Sp å prioritere.

I tillegg er det viktig for Sp å etterleve de forventninger som ligger i intensjonsavtalen som kommunene Namsos, Fosnes og Namdalseid ble enige om da vi etablerte en ny og større kommune sammen, som også inkluderer Lund i tidligere Nærøy kommune. Her tenker vi på forventningen og enigheten om at kommunens ressurser i størst mulig grad skal kanaliseres ut mot brukernær tjenesteproduksjon.

Gode tjenester innen kommunens kjerneområder og kjerneoppgaver er det viktig for oss at kommunen leverer på. Det handler både om kommunens omdømme og attraktivitet.

For Sp er det viktig å tenke på dagens og fremtidens generasjoner, dagens og fremtidens ansatte i kommunen, hvor dagens og fremtidens generasjoner skal ha gode tjenestetilbud og hvor dagens og fremtidens ansatte i kommunen skal ha gode vilkår og arbeidsplasser.

Da blir det å rigge kommunens økonomi og tjenestetilbud for å oppnå dette viktig å klare. Da må vi ta de valg som ikke utløser økonomisk risiko.

Derfor er Sps vurdering i saken om samfunnshuset også vurdert ut fra økonomisk risiko, og vi vil derfor, slik vi hele tiden har sagt, gå for det alternativet som gir oss forutsigbarhet og det er sanering og nytt bygg. Derfor vil kommunedirektørens opprinnelige innstilling i saken støttes av oss og forslaget fremmes herved. Det er viktig for kommunen å ha hånd om denne tomta i sentrum.

Bevaring med omfattende rehabilitering har etter vår mening i seg en altfor stor kostnad og økonomisk risiko, i saksfremlegget beregnet til beløp i 100 millioners klassen.

Det vil slå føttene unna de prioriteringer innen investeringer og tjenestetilbud nevnt innledningsvis og det kan ikke Sp være med på.

Sp støtter kommunedirektørens vurderinger om teknisk og økonomisk risiko. Vi har lest rapportene som følger med saken og de forteller, etter vår mening det vi trenger å vite om den tilstand og utfordringer samfunnshusbygget har.

Sp kan ikke gå for bevaring med påfølgende rehabilitering da vi vurderer, ut fra informasjon i saksfremlegget, at den økonomiske risikoen er for høy, med fare for at det setter andre viktige og nødvendige investeringer på vent eller sågar at de ikke blir mulig å realisere, og med fare for at kommunen ikke vil være i stand til å levere gode, nødvendige og forventede tjenester i framtida.»

Slik saken står i dag er siste ord neppe sagt. Sp vil selvsagt respektere det utfallet i saken som måtte komme når lovlighetskontroll og klager som er sendt inn er avgjort. Slik fungerer demokratiet, også lokaldemokratiet.

Kommentarer til denne saken