Mye krevende arbeid gjenstår, men vi opplever samtidig å være på rett vei med mye. Befolkningen i Nærøysund kan likevel føle seg trygge på at de får de helsetjenestene de har behov for fra våre dyktige ansatte.

Det er ikke en enkelt grunn til at vi står der vi står. Noe er utfordringer som store deler av norsk helsetjeneste står overfor, slik som rekruttering av fagpersonell som kan fylle vaktene. Dette er naturlig nok forverret under pandemien, men vi vil intensivere innsatsen med å få kvalifisert personell til våre tjenester.

Andre forhold er mer spesifikt knyttet til vår virksomhet. Det handler blant annet om utfordringer i kjølvannet av kommunesammenslåingen, sviktende kommunikasjon og skiftende og til dels fraværende ledelse.

Vi er kjent med utfordringene, tar dem på høyeste alvor og har satt i gang mange tiltak og prosesser for forbedring.

Nærøysund kommune ønsker å ha heltidsstillinger til alle som ønsker dette. Det har over en stund vært jobbet med å øke stillingsandel til helsepersonell – både for å sikre bedre dekning på vakter, for å gi de ansatte en større forutsigbarhet og for å forbedre kvaliteten på tjenestene.

Det jobbes med en ny vaktturnus for sykepleiere på Nærøy bo- og behandlingssenter som skal gi mer stabilitet av sykepleiere på vakt.

I tillegg til at grunnbemanningen av helsepersonell styrkes, vil vi også rekruttere medarbeidere til oppgaver det ikke trengs helsefaglig utdanning til. På denne måten kan vi bruke sykepleiere og helsefagarbeidere som vi allerede har mer konsentrert til medisinske og helsefaglige oppgaver.

Vi erkjenner at det har vært en utfordring på ledersiden innen helsesektoren, både før og etter kommunesammenslåingen, med utskifting og fravær. Det har dessverre svekket arbeidet med kultur, relasjoner og ikke minst kommunikasjon. Vi er nå i ferd med å få på plass avdelingsledere på alle avdelingene, noe som vil bedre situasjonen med hensyn til stedlig ledelse.

Når det gjelder avvik, avvikshåndtering og tilbakemeldingskultur er vi i en kontinuerlig forbedringsprosess. Dette gjelder ikke bare innen helse, men i hele kommuneorganisasjonen. På alle avdelinger i Nærøysund kommune er det partssammensatte HMS-møter hvor partene drøfter blant annet utfordringer med bakgrunn i avvik.

I høst startet et omfattende arbeid som involverte ledelsen innen Helse og velferd. Det går på alle nivåer, samt tillitsvalgte fra Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Bakgrunnen for dette har vært situasjonen på Nærøy bo- og behandlingssenter. Dette samarbeidet har vært nyttig og fruktbart. Det ble lagt fram en handlingsplan i slutten av oktober. Handlingsplanen tar for seg blant annet hvordan kommunikasjon og informasjon skal foregå. Vi har i denne prosessen samarbeidet tett med ekstern bistand, slik som Arbeidslivssenteret samt kommunens bedriftshelsetjeneste.

I høst gjennomførte vi en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse i hele kommuneorganisasjonen. Dette var viktig for å kartlegge arbeidssituasjonen til alle de nesten 1000 ansatte i Nærøysund. Nå jobbes det bredt med forbedring av forhold som vi avdekket gjennom denne arbeidsmiljøkartleggingen.

Vi erkjenner dessverre at vi har hatt og har store utfordringer som det kreves stor innsats for å lykkes med. Dette tar vi på høyeste alvor og jobber hver dag sammen med medarbeiderne for å finne gode løsninger - både for de som jobber i Nærøysund kommune og innbyggerne som trenger våre tjenester.