Flertallet i kommunestyret i Namsos har bestemt at det er mest fornuftig å rive bygget fordi det i henhold til tilstandsrapport er underdimensjonert og i veldig dårlig forfatning. Tilstandsrapporten er imidlertid utarbeidet uten tilgang til konstruksjonstegninger, beskrivelser og beregninger. Det har ført til at man har vært veldig forsiktige i antakelsene når det gjelder konstruksjonenes kvaliteter og kapasiteter. Det er konkludert med at så godt som ingenting er bra nok, det aller meste må skiftes ut eller forsterkes.

Beregninger og konstruksjonstegninger fra byggeår er arkivert i Trondheim Byarkiv på Dora. Kopier er tilgjengelige for interesserte. Disse dokumentene viser tydelig at samfunnshuset ikke er underdimensjonert. Dette kommer ikke som en overraskelse da det ikke noen steder på bygget er registrert skader på bærende konstruksjoner som skyldes manglende kapasitet. Og det etter 60 års bruk.

Kommunen har opplyst at de ikke er interessert i å vurdere saken på nytt. Dette er mer overraskende, all den stund flere fra kommunen har gitt uttrykk for at de gjerne skulle ha sett at bygget kunne bevares. Fylket, derimot mener at bygget er bevaringsverdig, og de ønsker å få utarbeidet en ny tilstandsrapport. Dette fordi fylket ikke har anledning til å pålegge fredning og bevaring dersom bygget holder på å ramle ned og urimelige kostnader blir påført kommunen med et fredningsvedtak. Nå får vi se om konklusjonen med hensyn til samfunnshusets tilstand blir den samme når analysen gjøres med tilgang til beregninger og konstruksjonstegninger.

Et fredningsvedtak vil bidra til at bygget blir tatt vare på. Det er viktig fordi bygget har stor arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. Det spørs likevel om ikke det mest fornuftige for kommunen vil være å ta vare på bygget, uten et fredningsvedtak. Uten en fredning vil man ha større frihet til å kunne gjøre tilpasninger for nye bruksområder.

Det viktigste for byutviklingen i Namsos er at vi får flere møtesteder. Et rehabilitert Samfunnshus med nytt innhold kan bli et flott møtested for folk i alle aldre og derfor kunne blåse nytt liv i Namsos sentrum, - det er det behov for.