NHO Trøndelags hovedprioritering inn mot ny Nasjonal Transportplan (NTP) har vært å sikre bedriftenes tilgang på infrastruktur som garanterer god flyt for folk og varer, på lands og til vanns. Derfor er vi godt fornøyde med at regjeringen leverer en ambisiøs ny transportplan som vil bidra til mer effektiv flyt i Trøndelag. Det at E6 gjennom hele Trøndelag til langt opp i Nordland nå kan ferdigstilles er svært gledelig.

Satsingen på riksvei 1, godstransport på båt, ble ikke hva vi har håpet på. Risikoavlastning for nye godsruter på sjø blir kun videreført, mens en økt satsing på modernisering av havner er svært bra. Regjeringens ambisjon er å overføre 30 prosent av gods over 300 km fra vei til sjø og bane innen 2030. Vi kan håpe at stortingsflertallet ser behovet for en ytterlig satsing på virkemidler, for å kunne nå dette godsoverføringsmålet fra veg til båt og bane. Det ligger godt til rette for en større satsing på båttransport inn og ut fra Trøndelag. Havnesamarbeid med pilotsatsing med sjømat rute til kontinentet har vist dette.

NHO Trøndelag er svært glad for at alle våre innspill til utbygging av E6 blir prioritert inn i ny transportplan. Vi merker oss at regjeringen peker på strekningen E6 Åsen - Steinkjer, tidligere omtalt til Mære, gir håp om at Nye Veier også ser på NHOs innspill om utfordringene knyttet til de sju rundkjøringene i Steinkjer sentrum.

NHO Trøndelag er videre fornøyd med at det settes av ekstra midler til vedlikehold av viktige fylkeskommunale veger for næringslivet. Dette er sårt tiltrengte midler som vil gjøre flere veier tilgjengelig for tyngre og mer effektive vogntog, som igjen vil kunne minske utslippet fra transportsektoren. NHO setter stor pris på det arbeidet fylkeskommunen gjør for viktige veger for næringslivet. Aktuelle strekninger for oppgradering;

· Fv 17 Sprova - Namsos

· Fv 30 Støren – Røros

· Lakseveg Nord - Gartland-Vikna, Fv 775, 17 og 770

· Orkdalspakken med Fv 710 Orkanger – Agdenes, og Surnadal – Orkanger – Berkåk, Fv 65 og 700

· Fv 704 Tanem – Tulluan

· Fv 705 Hell - Selbu - Røros

· Fv 715 Ila-Flakk

· Fv 753 Åsen -Frosta

NHO Trøndelag er glade for at Regjeringen i NTP legger til rette for økt kapasitet og halvtimesavganger på Trønderbanen mellom Melhus og Steinkjer i første 6 årsperiode. Det er svært gledelig, da tidligere signaler kun har innbefattet Stjørdal. På sikt forventer vi også full elektrifisering av banen opp til Steinkjer.

Bedriftene i Trøndelag er avhengige av gunstige og effektive løsninger for godstransport i tiårene framover. Vei vil forbli viktigst for de store varestrømmene inn og ut av Trøndelag, men av hensyn til bærekraft både på kort og lang sikt er det nødvendig at båt og bane får nødvendige løft.

NHO Trøndelag er i den anledning glad for at Regjeringen nå klart og tydelig peker på videreutvikling av jernbaneterminalen på Heggstadmoen. Vi kunne jo ønsket oss noe mer fart i fremdriften.

Oppsummert er dette, for Trøndelags del, en ambisiøs transportplan som med bittelitte oppstramming i Stortinget vil være svært positivt for bedriftene, og gi tryggere, grønnere og mer effektive transportårer i Trøndelag.