Frps Terje Settenøy tar opp situasjon med flere utforkjøringer av trailere i Namdal torsdag kveld. Hva som er årsaken til at så mange får problemer innenfor en kort tidshorisont har ikke jeg forklaringen på, og det alltid god grunn til å analysere hva som er årsaken og hva som kan forbedres slik at ulykker ikke skjer.

Men Settenøy har allerede svaret på hva som er årsaken, han legger ansvaret på Senterpartiet i fylkestinget. I tillegg gis det inntrykk av at driftskontraktene ikke har tatt høyde for at det skal foretas strøing jfr. overskriften «Hvorfor kan vi ikke strø». Settenøy fremmet en interpellasjon i fylkestinget, som senere ble en sak om å heve standarden på strøinga på fylkesveiene. Det forslaget koster 140 millioner, i tillegg til økt slitasje og korrosjon på bruer og konstruksjoner. De pengene har ikke fylkeskommunen, og forslagstilleren hadde heller ingen forslag til hva som skulle nedprioriteres.

Les Settenøys innlegg hos Trønderdebatt: Hvorfor kan vi ikke strø?

Forskjellen på oss som sitter med ansvaret og mindretallet som ikke ønsker å være med på å ta det ansvaret, er at vi må ha inndekning på våre forslag. Om Frp aldri så mye, og til og med får Siv Jensen på landsmøtet til å raljere over Senterpartiet, og Settenøy som ganske ofte ellers er tilfeldig med nøyaktighetene i uttalelsene sine, så er det aldri foreslått at skilting skal innføres som alternativ til økt krav til strøing.

Fylkestingets vedtak er at det skal fremskaffes informasjon fra andre om metoder for varsling til trafikanter om dårlig friksjon i veibanen, da spesielt innføring av elektronisk varselskilting. HU Veg ba i samme sak om en sak der det belyses hvor slike utfordringer er størst og da også informasjon om mulige løsninger, som da f.eks. elektronisk skilting. Altså er konklusjonen langt unna at Senterpartiet har gått inn for skilting som løsning.

Et annet spørsmål som er minst like interessant i saken er at Frp satt i regjering i over 6 år og hadde samferdselsministeren og finansministeren hele perioden. De kunne sørget for å innføre strengere friksjonskrav og sørget for at midlene ble bevilget, uten at det skjedde.

Så gjøres det et poeng av å koble standarden på strøing til investeringer i nytt fylkets hus i Steinkjer. Strøing er drift som belaster driftsbudsjettet gjennom avtalene med driftskontraktene og må prioriteres mot andre gode formål når kontraktene lyses ut. Bygging av et nytt fylkeshus er en investering som et eiendomsselskap skal foreta og ta investeringene med. Eventuelle økte kostnader som leietaker vil belaste driftsbudsjettet til fylkeskommunen tidligst i 2024 og kapitalinntekter ved salgs av eksisterende på +- 100 mill. som kan brukes til nye investeringer i bl.a. fylkesveier.

Så kan vi være enige om at det er vært ønskelig at vintervedlikeholdet blir bedre og vi imøteser at nasjonale myndigheter følger opp med regelverk og finansiering slik at dette blir mulig.