Nærings- og arbeidslivet er i kontinuerlig endring, og i stadig raskere tempo. Det som var ukjent i går, kan være utdatert i morgen. Yrkene som skal prege arbeidslivet om 20 år eksisterer kanskje ikke i dag. Teoretisk kunnskap holder seg godt i mange fag og kan formidles likt over lengre tid, men i håndverks- og yrkesfag skjer endringene svært fort.

Det er derfor helt avgjørende at vi styrker samarbeidet mellom næringsliv og skole. Skolen må kjenne næringslivets behov og forventninger for å ha en yrkesnær utdanning som ikke er basert på fortidas kunnskap. Dessverre har vi sett eksempler på utdaterte fagplaner som medfører at næringslivet selv må gi nyutdannete ungdommer grunnleggende faglig oppdatering. Selvsagt er det også mange eksempler på at de som går ut av skolen ligger langt foran næringslivet på mange områder – spesielt innenfor teknologi.

Nettopp derfor må arbeid med fagplaner prioriteres – og sikre at opplæringa baserer seg på framtidas behov. Derfor må også skole og næringsliv arbeide enda tettere sammen. Det gagner begge parter.

Næringslivet er ikke bare i endring – vi står også midt inne i et grønt skifte som har fått voldsom kraft i det siste, ikke minst i denne valgkampen. Dette innebærer at næringslivet må omstille seg! Ett eksempel er verftsindustrien. Industrimiljøet på Verdal med Aker Solutions i spissen har gjennom mange tiår bygd understell til plattformer til olje- og gassvirksomheten. Selskapene ligger helt i verdenstoppen på kompetanse og teknologisk utvikling. Men med alarmerende klimarapporter og politiske signaler om avvikling av denne typen virksomhet, tenker ikke verdalsmiljøet på å legge ned. De ønsker heller å bruke sin kompetanse til å omstille seg – og utvikle avansert utstyr til havvind og oppdrett til havs.

Her gjelder det at både næringsliv og skoler følger med i timen. Vi må være i forkant og påvirke utviklinga i stedet for å dilte etter. Vi må gjøre det attraktivt å utdanne seg til framtidas jobber som vil kreve høy teoretisk og teknologisk kompetanse og dessuten nok fagarbeidere som kan utføre jobbene.

Det er store regionale forskjeller på hva nærings- og arbeidslivet satser på – og hvilke behov det er for arbeidskraft. Bare innenfor Namdalen er det forskjeller. Linje- og fagtilbudet i de videregående skolene er derfor ulikt i Grong, Namsos, Ytre Namdal og Val. Det er svært positivt at de videregående skolene i Namdalen har samlet seg i et felles skoleutvalg som vil se studietilbudet under ett og unngå at flere skoler i samme region konkurrerer om marginale fagtilbud.

I denne sammenhengen er det også svært viktig at vi holder fast på nærskoleprinsippet. Det vil sikre fagtilbudet på skolene og ungdom fra nærområdet skal prioriteres i skoleopptakene. Dette vil også sikre og stabilisere aktiviteten på skolene gjennom forutsigbare søkertall og trygghet og stabilitet for lærerkompetanse. Sjansen for at ungdommene forblir i regionen er også vesentlig større enn om de shopper utdanningstilbud i andre regioner og byer. Fritt, karakterbasert skolevalg gjør våre regionale skoletilbud usikre for både elever og kompetente lærere på skolene.

Særdeles viktig i regioner som Namdalen er fleksible og desentraliserte utdanningstilbud på høgskole- og universitetsnivå. Alle kommunene trenger fagfolk innenfor helse og oppvekst. Dette er basisen for alle som bor et sted – uansett hvilken utdanning eller jobb vi har eller hvilken næringsvirksomhet vi driver. Den sikreste tilgangen på kompetanse er at folk som allerede er etablert og i jobb kan styrke sin kompetanse nært heimstedet uten å måtte ta permisjon eller flytte til et utdanningssted. Næringslivet trenger også tilpasset utdanning på fagskole- eller universitetsnivå.

Jeg er svært glad for at både Trøndelag høyere yrkesfagskole, Nord universitet og andre kan levere lokale utdanningstilbud innenfor aktuelle områder. Dette styrker og gagner regionen både på kort og lang sikt.