Det er oppsiktsvekkende at politikerne i Grong, Røyrvik, Namsskogan og Lierne har liten tiltro til sine nabokommuner. Den manglende tilliten har ført til at samarbeidet i Indre Namdal er preget av for lite helhetlig samling og innsats. Er det mulig å snu dette?

Et lite svar kommer i løpet av mai da politikerne i de fire kommuner samles for et felles formannskapsmøte. De har mye snakke om. Det positive oppe i dette er at kommunene ser på dette som en utfordring, som de ønsker å gripe tak i. De har allerede tatt et viktig grep ved å kartlegge situasjon.

Den manglende tilliten kommer fram i en rapport som konsulentselskapet PwC har utarbeid i forprosjektet som Statsforvalteren og de fire kommuner har bedt om. Gjennom inngående samtaler har PwC satt søkelys på erfaringene politikerne og administrasjon har hatt om samarbeidet og tanker om framtida.

Alle ønsker og ser nytten av tettere bånd, men vegen er dessverre kort til den andre siden av skalaen. Frykten for at et bredere kommunalt samarbeid vil føre til tap av arbeidsplasser i sin egen kommune er stor. Undersøkelsen viser at ansatte i administrasjon faktisk er mer positiv til å finne løsninger enn politikerne. Det til tross for at det handler om deres arbeidsplasser.

Det er forståelig at en vil verne om sin egen kommune. Denne tankerekken er noe en kjenner igjen fra andre deler av landet når det er snakk om å fordele kommunale oppgaver seg imellom. Likevel er det noe underlig. De fire kommunene i Indre Namdal er en del av Namdal regionråd, som framstår samlende og hvor en viktig del av grunnmuren er viktigheten av å støtte opp under naboene.

Indre Namdal er en juvel i Trøndelag med sin storslåtte natur og ennå kjenner vi ikke omfanget av de foreløpige uutnyttede naturressursene. Det er grunnlag for både nærings- og befolkningsvekst, men det betinger at området framstår som attraktivt for innflyttere. En viktig del av dette bildet er kvaliteten på og omfanget av kommunale tjenester. Geografien med de store avstandene er et hinder, men ikke høyere enn at det bør finnes områder der samarbeid bidrar til mer robuste kommunale tjenester. De første viktige skrittene er tatt - nå venter den lange oppløpssiden.