Anna Blix har jo fått fram dette for ein del år tilbake no. Og han kan ikkje ha sett seg serleg inn i det som er den biologiske konvensjonen frå Rio, som har fått fram 4 prinsipp om, 1. vern og 2. bærekraftig bruk, samt 3. In-situ bevaring og 4. Ex-situ bevaring. Dette siste er det som må bli eit verkemiddel når vi no er i ferd med å bli 8 mrd. menneske på jorda. Medan hans versjon vil sette mykje av matproduksjonen i fare med å skulle skvise ein matproduksjon som no er truga pga. krigen i Ukraina.

Spesielt i afrikanske land rår det no ein større matmangel på grunn av tørke og klimaendring. Og så skal kan legge ned den matproduksjonen som Norge har så rikeleg av beiteressurser for.

Forstår han ikkje at hans synspunkt er kopla opp mot globaliseringas galskap som no har vara ein 30 års periode og som mange no vil bort i frå, da denne også bidreg så sterkt til klimaendringane i større grad. Han har berre gått seg vill i mange av dei nye miljø/klimautfordrinagne som er pågang. Det er dette som er så typisk for den urbane naturvernar, som ikkje har sett seg inn i den totale situasjonen, som miljø/klima-utfordringane no står overfor.

Les også

Ei næring uten egen overlevelsesevne

Heile hans miljøankegang er jo berre basert på dei tankane som rådde på 1970 talet da rovdyrvernet var i emning. Som starta ved at USA innførte kanadisk ulv i Yellowstone, trass i at det var ein coyote (prærieulv) der frå før. Som kjent gjekk jo dette heilt gale, så den amerikanske presidenten valde jo å avslutte dette vernet, fordi de gjekk ut over så mange andre dyrearar, som kom i fare for å døy ut.

Og det er vel også den vegen det vil gå om ikkje naturforvaltninga her til lands greier å balansere rovdyrartane opp mot andre dyreartar. For det er ikkje eit maksimum tal for rovdyra ein bør gå inn for slik hans og ho Berit Helberg har gått inn for, som kan fungere for naturen. Men det er vel meir kommersielle forhold som står bak, der ein har sett at både biotekonologar og farmasi-interesser har ein alt for sterk tendens til å ha gått for å favorisere rovdyra så sterkt.