Oppdrettsanlegg må søke om tillatelse etter forurensingsloven på grunn av utslippene. Også naturmangfoldloven og vanndirektivet ble viktig i denne saken. Stedet oppdrettsanlegget var foreslått plassert ligger like ved Sklinna naturreservat, som også er foreslått utvidet. Statsforvalteren sier i sin konklusjon at det er tungtveiende hensyn som taler mot å tillate oppdrett her.

Vi har jobbet tett med denne saken i over ett år. Sklinna er et nasjonalt viktig område for naturmangfold og huser et sjeldent komplett kystnært økosystem. Her finner vi Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni med flere rødlista arter og deres tilhørende beiteområder med store tareskoger.

Etablering av fiskeoppdrett i disse områdene ville uten tvil utgjort en stor miljøtrussel, med potensielt store negative konsekvenser for naturmangfoldet både lokalt og nasjonalt. Norske sjøfuglbestander er i sterk nedgang og flere bestander er halvert siden 1980-tallet. Dette skyldes i hovedsak redusert mattilgang, tap av leveområder og predasjon fra fremmede arter. På Sklinna hekker flere arter med bestander i nedgang, flere rødlista arter, og flere arter som Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for.

Vi ser frem til at området rundt Sklinna nå blir innlemmet i supplerende vern slik at vi får en varig beskyttelse av dette viktige området..