I mønstervedtektene for lokallag i Norges jeger og fiskerforbund står det følgende:

§ 9 STYRETS PLIKTER

Styret skal:

  • Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
  • Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.

Når styret i Namsskogan Jeger og Fiskerforening finner ut at vi mangler utbetalte tilskudd helt tilbake til 2010 er det vår plikt og gjøre nødvendige tiltak for å finne ut av hva som har skjedd, finne ut hvor mye penger det er snakk om og sørge for at alle midler blir tilbakebetalt.

Vi ser ikke at vi kunne gjort noe annet enn å anmelde saken, uavhengig av hvem som var urettmessig mottaker av tilskudd fra Norges jeger og fiskerforbund. Slik vi oppfatter det i ettertid, viser det seg også å være en helt riktig vurdering. Dersom vi ikke hadde anmeldt saken, hadde vi sannsynligvis ikke fått tilbake alle midlene som har vært utbetalt feilaktig.

I desember 2020 var vi klar over at flere tilskudd fra Norges JFF ikke var utbetalt til vår konto i SMN1, og vi startet en prosess for å finne ut hvor det var blitt av pengene til foreningen vår.

11. Januar i 2021 får vi avklart fra sentralt hold i NJFF at tilskudd har blitt utbetalt til en konto i Grong Sparebank som vi ikke har kjennskap til. Den 12. Januar tar NJFF sentralt kontakt med banken og får beskjed om at kontoeier skal bli kontaktet, og at kontoeier videre skal ta kontakt med Namsskogan Jeger og fisk.

Fylkessekretær i Nord-Trøndelag JFF begynner på sin kant med å ta kontakt med tidligere ledere i Namsskogan JFF, da det er kun leder og eventuelt kasserer som kan endre kontonummer hos NJFF sentralt. Den 26. Januar får da fylkessekretæren bekreftet fra vedkommende at det er hans kontonummer.

Fylkessekretær i Nord-Trøndelag JFF sender et brev til kontoeier den 1.2.2021, med krav om å tilbakebetale foreløpig beløp på kr 89621,- og beskjed om at flere krav kommer.

Første tilbakemelding fra kontoeier til Namsskogan JFF skjer 9. Februar.

I den første korrespondansen mellom kontoeier og fylkessekretær foreslo vedkommende og betale tilbake kr 88 291. Resten mente vedkommende Jeger og Fisk burde ettergi med tanke på formueskatt på beløpet. Samtidig mente han at resten av beløpet var foreldet.

Det at en privatperson skulle berike seg på en slik feil, og med det frarøve medlemmene våre muligheter til aktivitet, i en frivillig forening med en anstrengt økonomi, kunne ikke styret på vegne av våre medlemmer godta, og et enstemmig styre valgte dermed å anmelde forholdet.

I neste runde, etter at styret har redegjort for vedkommende at vi på bakgrunn av den tidligere korrespondansen, ikke så noen annen mulighet enn å anmelde forholdet, ser vedkommende allikevel bort fra den påståtte foreldelsesregelen, og har kommet fram til et beløp på kr 150 154 for tilbakebetaling. Dette beløpet blir etterhvert betalt inn på vår konto.

Vi har ikke selv hatt mulighet til å kontrollere tallene da NJFF sentralt er inne i en prosess med å bytte regnskapsprogram, og ikke kan fremskaffe en fullstendig oversikt så langt tilbake i tid.

Midt i april får vi så overført ytterligere et beløp til fra vedkommende, på kr 12 425. Noe vi antar må være et resultat av politiets etterforskning. Dette beløpet hadde Namsskogan jeger og fiskeforening gått glipp av dersom saken ikke hadde blitt anmeldt. Kanskje ikke en stor sum i manges øyne, men et betydelig beløp for en liten lokalforening.

Namsskogan JFF har så langt ikke mottatt noe kompensasjon for rentetap i 10 år, noe som vi vil vurdere å kreve.

Det kan hevdes at vi burde ha fanget opp dette tidligere, og det hadde naturligvis vi også ønsket. Vår påstand er at det burde være enklere for en privatperson som gjennom ti år får penger han ikke skal ha på sin private konto å oppdage dette, enn for en frivillig lokalforening, hvor medlemmer i styret byttes ut ved årsmøte og som har benyttet regnskapsbyrå til bokføring.

Styret ønsker også å kommentere endel av kommunikasjonen vi har sett rundt denne saken. Vi registrerte naturligvis et Facebook innlegg, trykket i blant annet Namdalsavisa fra vedkommende.
For oss som sitter som innvalgte medlemmer i styret, så har denne saken betydd en betydelig belastning.

Styret gjorde tidlig et bevisst valg om å ikke uttale seg til media, eller publisere noe på våre sider verken privat eller offentlig, i håp om å dempe belastingen for alle involverte parter mens saken var under etterforskning.

Noen kan kanskje tenke at det uansett var unødvendig å anmelde forholdet. Til dem vil vi vise til politiets slutning. Hadde påtalemyndigheten ment at det her var en helt åpenbar og enkel sak, er det vel grunn til å anta at de hadde henlagt saken som intet straffbart forhold. Det gjør de ikke, men saken henlegges på bevisets stilling. Altså at man ikke har tilstrekkelige beviser for at vedkommende er skyldig, og heller ikke har tilstrekkelige beviser for uskyld.

Styret i Namsskogan jeger og fiskerforening har i denne saken forholdt oss til våre plikter etter vedtektene, og har vært samstemte og enige hele veien.

Styret i Namsskogan jeger og fiskerforening tar politiets beslutning til etterretning, og vil med dette legge saken bak oss.