Mange vokser opp med krig, livstruende sykdommer og mangel på mat. De økonomiske ressursene er svært urettferdig fordelt i verden. Også i Norge øker de økonomiske forskjellene. Og oljelandet Norge har fått søkelyset på seg. For det er brenning av kull, gass og olje som er den viktigste årsaken til den globale klimakrisa.

Norge og verden står nå overfor store utfordringer for å bevare jordkloden som en god boplass for mennesker, dyr, insekter, planter og mikroorganismer inn i framtida. FN har definert tre globale kriser. Klimakrisa er i ferd med å øke temperaturen på jorda, med påfølgende branner, ras, oversvømmelser og usikker matproduksjon. Vi har også blitt så mange plasskrevende mennesker på jorda, at stadig nye biologiske artene blir utryddet. FN sier at denne naturmangfoldskrisa er like alvorlig som klimakrisa. Naturens mangfold er menneskenes livsforsikring.

FN har også lenge ropt et varsku om de store forskjellene i ressursbruk i verden. Vi har en global urettferdighetskrise. En liten økonomisk elite i verden lever i vulgær overflod, mens svært mange mennesker lever i ytterste nød. Det er nok mat i verden, men urettferdig fordeling bidrar til at svært mange barn dør av sult. SV vil styrke FN som landenes samarbeidsorgan i verden. For SV tror at verdens land kan løse de fleste utfordringene hvis viljen er stor nok.

SV vil bidra til grønn omstilling av næringslivet i landet vårt. Norge må stanse nye leiteboringer etter olje, og Norge må ta initiativ til en global utfasing av olje og gass. Norge må, bla. gjennom klare rammer i arealplanlegginga, bidra til å redusere nedbygging av dyrkajord og annet naturmangfold både på land og i havet. SV mener alle land har rett til å verne om egen matproduksjon. Det er både rettferdig og miljøvennlig. SV vil i Stortinget foreslå mange konkrete forslag for å redusere de store økonomiske forskjellene mellom folk i Norge. SV vil også foreslå å foredle vår velferdsstat gjennom en tannhelsereform, gratis skolefritidsordning (SFO) og økt barnetrygd.

Norge må aktivt bidra til fred og nedrustning gjennom FN. Et første skritt må være at Norge slutter seg til FNs forslag om å avskaffe atomvåpen. Nedrustning vil også være en forutsetning for å løse de globale klimautfordringene. Stormaktenes krav om global frihandel har økt de økonomiske forskjellene mellom land og folk, og slett ikke utryddet sulten i verden. FN må, slik sosialdemokratiet i Norge har gjort, kreve rammestyring av den globale økonomien og en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser.

Norge må også gjennom FN bidra til en dugnad for å bosette flyktninger som må rømme fra krig og nød. SV er for solidaritet både i Norge og gjennom FN. SV er på lag med verdens barn og naturen. Stem rødt og grønt - stem SV!