Overhalla kommune er midt i en anbudsprosess om en betydelig leveranse til Nye Hunn skole. Det betyr at ordfører og øvrige politikere ikke er kjent med hvilke leverandører som har levert anbud og som ønsker å ta del i byggingen av en framtidsretta skole for våre elever og ansatte. Dette er viktige og klare skillelinjer mellom politikk og fag i anskaffelsesprosesser.

Forvent store ting

Nye Hunn skole er et prosjekt som er sammensatt av flere leveranser. Det første er en stor paviljong som skal huse en barneskole med drøye 200 elever og ansatte mens ny skole bygges. Ny gymsal med spilleflate 16x24m skal bygges. Den gamle rives og ny forslås satt opp i betong. 1997-bygget rehabiliteres og ombygges. 1983-bygget rives og nytt bygg for 1-4 klasse foreslås settes opp i massivtre. I tillegg er et aktivitets-uteområde lagt inn i den totale ramma. I kjeller under flerbrukshallen bygges en felles innendørs skytebane for Nordre Skage skytterlag og Overhalla skytterlag.

Hele prosjektet Hunn skole har et mål om netto energiforbruk på 65 kWh/m2.

Paviljongen er under oppføring og skal tas i bruk i november. Dette er en kritisk viktig del av helheten som vil gi byggeprosjektet de beste forutsetninger ved at dagens skole med aktiviteter fristilles til riving, rehabilitering og nybygging. Det vet vi vil bli krevende for elevene og alle ansatte i byggeperioden.

Hele prosjektet ble vedtatt i kommunestyret i juni 2019. Da ble det bestemt ei totalramme for pris og hva prosjektet skal inneholde, men ikke tekniske løsninger slik som for eksempel byggemetode. Så er anbudsprosessen kommet dit at vi er blitt orientert fra administrasjonen om økonomiske overskridelser i den totale ramma for byggeprosjektet. Hva dette skyldes, og hvordan vi skal løse denne utfordringen, vil bli behandlet i ekstraordinære møter i formannskap og kommunestyret medio oktober.

Salgs- og markedsdirektør Per Einar Dahl i Overhalla Betongbygg AS er i sin fulle rett til å kritisere Overhalla kommune for klima- og miljøarbeidet. Han har tydelige forventninger til utvikling og samspill mellom næringsliv og kommune, noe jeg synes er veldig bra. Dette har også skjedd i en OFU-kontrakt (Offentlig forskning- og utvikling) ved oppføring av et kommunalt leilighetsbygg på Hunn for noen år tilbake. Her ble et unikt prosjekt ført i havn med nyutviklet teknologi der kommunen var bestiller og Skogmo industripark, byggebransjen på Skogmo, husbanken, SINTEF byggforsk og Innovasjon Norge samspilte. Målet var å bygge et leilighetsbygg med seks leiligheter i passivhus-standard med tre, betong og stål og med bruk av en ny type isolasjon uten at veggene ble tykkere. Bygget ble oppført og er i ettertid belønnet med Innovasjonsprisen i 2014. Leilighetsbygget har solfangere på taket og er egentlig ei godt bevart suksesshistorie!

Overhalla barne-og ungdomsskole er en flott skole som stod ferdig i 2015. Dette er en ny skole bygd i betong som passivhus, og har i ettertid blitt et flott referansebygg for både kommune og leverandør, senest presentert under åpningen av Overhalla Betongbygg AS sin nye avdeling på Verdal.

Nye Skage barnehage ble innviet høsten 2017. Dette er et nytt bygg i passivhusstandard på 1500 m2 i tilnærmet nullenerginivå, bygningsintegrerte hybridfangere (sol) , lagringsløsninger mht oppvarming og varmegjenvinning av gråvann. Prosjektet ble i hovedsak levert fra Skogmo.

Bygg- og EL-bransjen på Skogmo er utfordret av meg til å se på muligheten for integrert, kortreist energi i form av solcelle-, vekselvarmepanel, eller hybride løsninger, -kanskje som valgbare eller standard løsning i fasade eller tak. Dette gjelder både for private og offentlige bygg og kan gjerne diskuteres om er tidsriktig. Spørsmål om framtidige energikilder, er absolutt relevant å dvele ved. Sparsomme bygg, kortreist og fornybar energi, er spennende kombinasjoner som jeg håper kan ha fokus framover. Overhalla kommune har i dag solpanel på sine bygg som gir strømforsyning tilsvarende lading av 100 El- biler med årlig kjørelengde på 25.000 km.

Overhalla kommune bidrar også med økonomisk støtte i prosjektet «Skogmo industripark 2.0» -et spennende og viktig framtidsprosjekt som skal løfte næringslivet framover. Prosjektet støttes økonomisk sammen med Sparebank 1-SMN og Trøndelag Fylkeskommune.

Barlia-prosjektet er nylig initiert overfor Skogmo industripark, og spesielt bygg-og anleggsbransje er invitert inn i en kreativ framtidstenkning. Dette er et prosjekt som er i en tidlig fase og er uten noen form for forpliktelser. Hensikten er å se hvordan den gamle husmorskolen i Barlia med bygninger og arealer best mulig kan anvendes i et fremtidsperspektiv. Den første fasen er kreativ sammen med studenter fra NTNU-miljøet i Trondheim og andre samtalepartnere der Skogmo Industripark er en naturlig regissør. Her er spesielt attraktiviteten for ny og kreativ kompetanse satt i fokus og ingen begrensninger er satt. Kanskje kan målet være å lage et unikt bo- og leveområde for framtidige innbyggere og arbeidstakere med familier til både privat og offentlig næringsliv i Overhalla og omegn? Dette er et spennende prosjekt som skal bli fint å få lagt fram for kommunestyret som eier av Barlia-området.

Overhalla Betongbygg AS ved salg- og markedsdirektør bruker sitt innlegg til å reise spørsmål om kommunens materialvalg. Det er fra hans synsvinkel forståelig. Det kan oppleves som umusikalsk å frakte massivtre fra Østerrike til skogrike Norge og Namdalen, men byggemetoden er anerkjent og viser en bærekraft som både bygg-og anleggsbransjen og spesielt offentlige kunder har tatt inn over seg.

Trøndelag fylkeskommunes regionale strategi for klimaomstilling ble behandlet i kommunestyret i Overhalla i mai i år. Til denne strategien hadde Fylkeskommunen foreslått å ha tre som et foretrukket byggematerialvalg. Senterpartiets kommunestyregruppe gikk i mot dette forslaget med den begrunnelse i «...at det i bransjer med tidligere utslippsintensive byggematerialer jobbes godt med å utvikle nye framtidsrettede produkter for å kunne være konkurransedyktige og attraktive i et marked som krever lavere utslipp og fokus på bærekraft». I vedtaket ble det slått fast at «...det må fokuseres på ny- og videreutvikling av alle materialer i stedet for å konkludere med hva som skal etterspørres».

Dette ble vedtatt mot to stemmer i kommunestyret i Overhalla.

I innlegget fra Dahl rettes det en forventning til at vertskommunen skal velge byggematerialer som produseres i egen kommune for blant annet å sikre lokale arbeidsplasser. Hvis slikt var regulert i regelverket for offentlige anskaffelser, så ville markedet for byggebransjen bli svært begrenset og kun tilpasset hver enkelt kommune.

Overhalla kommune ønsker å bidra til at næringsliv i kommunen og regionen skal oppnå suksess. Kommunen kan spille mange roller til næringslivets beste. Jeg mener vår viktigste oppgave er å bidra til gode tjenester i kjerneområdene helse og oppvekst samt legge best mulig tilrette for framtidsretta infrastruktur. Vi har gjort betydelige investeringer i barnehager, skole, helsebygg og bidratt økonomisk med mål om full bredbåndsdekning i hele kommunen. Vi er langt fra i mål og skal tåle å stå i kritikk fra næringslivet, men jeg håper at næringslivet også er opptatt av å være utviklingsorientert og gjerne best i sine bransjer i hele sitt marked.

Jeg er ikke kjent med om Overhalla Betongbygg AS er leverandør til Hunn skole, men jeg håper det.