Det er den klassiske varianten av furunkulose som er påvist på rensefisk på en lokalitet i Namsenfjorden, og diagnosen er bekreftet, skriver Mattilsynet.

Det er også mistanke om furunkulose på en nabolokalitet tilhørende samme eier. Begge lokalitetene er nå båndlagt.

Mattilsynet kommer også med en klar oppfordring til oppdrettere og fiskehelsetjenester om å være observante med tanke på å avdekke sykdommen.

– Smittepress i området er trolig økt, og aktører som benytter sjøvann fra området til settefiskproduksjon eller til transport av fisk bør ta dette med i sin risikovurdering. De som ferdes i området bør ta nødvendige forholdsregler.