(Trønderdebatt)

Steinkjer og Inderøy Høyre ser med bekymring på at styret i St. Olavs hospital krever et ekstra regiontilskudd på 300 millioner kroner i året. Dette vil indirekte åpenbart påvirke økonomien for Helse Nord-Trøndelag i negativ retning. En direkte virkning av dette vil uvegerlig være at helsetjenesten til innbyggere i nordlige Trøndelag blir svekket gjennom at tilgangen på spesialisthelsetjenester for pasientene i Nord-Trøndelag med stor sikkerhet blir redusert.

Vi har oppfattet at det har det vært en klar overordnet målsetting å gi likeverdige spesialisthelsetjenester til alle innbyggere i Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi legger til grunn at styret i Helse Midt-Norge fortsatt står fast på denne målsetningen og tar en beslutning som ivaretar alle innbyggere i hele området med dette for øyet.

Slik vi ser det bør en videreføre tenkingen som lå til grunn for Magnussenmodellen. Denne modellen ivaretar hensyn til både stordriftsulemper og smådriftsulemper .

En direkte virkning av 300 mill i økt regiontilskudd til St. Olav vil redusere økonomien i Helse Nord-Trøndelag med 100 mill kr. og Helse Møre og Romsdal for 200 mill. Dette vil medføre at en går motsatt vei i forhold til intensjonen som vi mener lå til grunn for Magnussenmodellen.

Vi kan ikke se at det er behov for særskilt regiontilskudd til St. Olav ut fra det faktum at St .Olav går med overskudd, noe Helse Nord-Trøndelag ikke gjør. Våre sykehus står i meget krevende endrings- og omstillingsprosesser.. Et regiontilskudd til St.Olav vil øke overskuddet ved St. Olav og medføre økt underskudd for Helse Nord-Trøndelag.

Etter vår oppfatning er det Helse Midt-Norges klare ansvar å ivareta hensynet til pasientene i hele Trøndelag. Ut fra denne erkjennelsen forventer vi at Helse Midt-Norge tar ansvar for sykehusene i Nord-Trøndelag og gjennom det, pasientene som sokner til sykehusene i Nord-Tøndelag.