Dette var din tittel på et helsides oppslag i NA 29. januar hvor du stiller spørsmål om hvorfor de eldre og deres meninger blir oversett i samfunnsdebatten og i media.

Vi føler som talspersoner for de eldre i Trøndelag at du er inne på noe viktig. De eldre blir ofte oversett og neglisjert i den offentlige debatten. De eldres situasjon trekkes fram i forbindelse med kostnader med utbygging og drift av sykehjem og hjelpetilbud og kostnader med pensjonsutbetalinger nå og i framtida.

Vi vil understreke at de aller, aller fleste av de eldre stort sett klarer seg sjøl og sin egen hverdag, og svært mange av oss bidrar med stor innsats i frivillig arbeid i humanitære organisasjoner, i idrettslag og andre dugnadsbaserte tiltak ute i samfunnet.

Vi besitter mye kunnskap om eldresituasjonen, og vi besitter mye kunnskap som vi har ervervet gjennom et langt liv. Denne kunnskapen kan vi formidle til de nye, og oppvoksende slekter om de vil høre på oss.

I Eldrerådet i Trøndelag tar vi opp svært mange saker som berører de eldre og mange andre. Det er dessverre ikke lett å få formidlet dette gjennom media, men vi gjør så godt vi kan. Vi hilser initiativet fra debattredaktør Lars Mørkved i NA velkommen, og vi skal fortsette vårt arbeid for å sette fokus på vårt og de eldres engasjement i samfunnsdebatten.

Vi vil samtidig oppfordre alle pensjonister, pensjonistlag og eldrerådene i kommunene om å være aktive overfor media. Det er på den måten vi får meninger og vår kunnskap ut!