Tingrettene i Trøndelag har vært gjennom 3 faser med sammenslåinger på 2000-tallet, den siste våren 2021. Da ble Trøndelag tingrett domstol for oss alle i Trøndelag. Selv om tingretten nettopp er omorganisert og har behov for ro til å konsentrere seg om å ivareta brukerne, har regjeringen med Hurdalsplatformen forårsaket ny usikkerhet. Usikkerheten som er skapt har bakgrunn i påstander som i alle fall ikke stemmer for Trøndelag.

Les også

Retten er satt, for godt!

For å være tydelig: Sammenslåingen til én tingrett i Trøndelag er ikke en sentralisering. Sammenlignet med tiden før sammenslåingen styrker Trøndelag tingrett domstolen i distriktene, også i Namdalen og på Fosen. For det første er det bestemt at tingretten skal være i Namsos. Den som skal i retten kan som før møte i et tinghus nær seg. For det andre er det bestemt at arbeidsplassene i Namsos skal være i Namsos også i fremtiden. Det gir en trygghet for arbeidsplassene som en frittstående tingrett i Namsos ikke har mulighet til å gi, og Trøndelag tingrett kan også tilføre oppgaver til distriktet. En frittstående domstol i Namsos er ikke bærekraftig, og skulle tingrettsreformen bli reversert vil spørsmålet snart komme opp igjen. Det er derfor trygt å holde fast ved Trøndelag tingrett, som også for Namdalen er det klart beste alternativet. Trøndelag tingrett vil ta vare på medarbeiderne, og det er egentlig vanskelig å se hva som er ulempene for brukerne og lokalsamfunnet.

For det tredje er fordelen med en større tingrett særlig bedre muligheter til å bygge enda sterkere fagmiljøer, og til å sette inn ressursene der behovet er. Slik sikres god saksavvikling. Eksempelvis har vi etter sommeren unngått å avlyse flere saker fordi det er brukt dommere fra andre rettssteder, bl. a. ved sykdom. Et annet eksempel er at vi har kunnet tilby rettsmekling i større grad enn før. Også på saksbehandlersiden har virksomheten i Namsos hatt god nytte av at oppgaven nå er fordelt på tvers av geografi. I tillegg har vi unngått problemer med habilitet når parten møter i retten flere ganger, og den nye tingretten kan også unngå å bruke dommerfullmektiger i barnesaker.

Trøndelag tingrett er en god domstol med lokal forankring for hele Trøndelag. La oss fortsette med det!