Det angår oss i Namdalen, som har lakseførende elver som er en magnet på laksefiskere fra hele verden. Dette må tas på alvor. Det overordnede målet må være å finne løsninger for at villaksstammen blir bærekraftig igjen. Det vil få konsekvenser for valdeiere, laksefiskere og oppdrettsnæringa. De må forvente strenge reguleringer fra myndighetene, slik de allerede har. For dette er et felles ansvar.

Derfor blir det for enkelt å legge skylden på oppdrettsnæringa alene, som blant annet Tommy Reinås (MDG) gjør. Han tar til orde for at innen 2025 skal all produksjon av laks foregå i landbaserte anlegg.. Oppdrettsnæringa i Namdalen prøver ut denne driftsformen, men det er svært tvilsomt om det alene er nok til å løse matvareproduksjon.

Spesielt om en ser det i sammenheng med det mange mener, at det grønne skiftet må innebære mindre kjøttproduksjon i verden til mer fisk og grønt i kosten. Ei miljøvennlig og bærekraftig oppdrettsnæring er nødt til å være en del av det grønne skiftet. Da må en ta i bruk de unike driftsmulighetene langs kysten og i havet.

Oppdrettsnæringa investerer mye for å kunne forebygge og bekjempe sykdommer og luseproblematikken – ut fra flere hensyn. Blant annet egen lønnsomhet og dyrevelferd. De vil heller ikke sitte med ansvaret for at villaksen skulle bli utryddet. Å skulle boikotte denne næringa, som enkelte mener, er ikke riktig veg å gå. Det er urimelig.

I Namdalen har vi sett at det er lite sammenfall mellom veksten i oppdrett og fiske av laks i Namsenvassdraget, der det har vært en rekke gode sesonger. Oppdrettere og fiskere har vist at de er i stand til å håndtere vekst i næringa og samtidig ta vare på og forvalte laksestammen.

Trusselbildet er sammensatt. Kuppellaksens inntog i norske lakseelver er ei ny utfordring, som en ennå ikke kjenner konsekvensen av. Klimaendringer og høyere havtemperatur kan påvirke villaksen. Det kan andre menneskeskapte miljøendringer også gjøre. Historisk sett har det vært svingninger i lakseinnsiget i norske fjorder og elver, men vi må aldri stelle oss slik at innsiget opphører.