De åpne trusselvurderingene fra Økokrim og PST er av stor betydning. Åpenhet er viktig slik at innbyggerne kan få et innblikk i hva som rører seg og vi blir advart mot hva som kan ramme dem. Bak økonomiske forbrytelser er det mennesker som blir utnyttet på det groveste. For kriminalitetens bakmenn forholder seg ikke til grenser i jakten på økonomisk gevinst. De kjenner ikke til begrepet menneskeverd.

Da krigen i Ukraina brøt ut 24. februar så en for seg den største flyktningkrisen i Europa etter 2. verdenskrig. De første anslagene gikk på at det ville komme 90 000 flyktninger til Norge. Kommunene rustet seg på forbilledlig vis for å takle utfordringene knyttet til krisen. De store massene har ikke kommet - ennå. I Namdalen er det bare Nærøysund som har bosatt etter avtale med IMDi.

I underkant av 16 000 ukrainere har kommet til Norge. Som andre flyktninger er de en sårbar gruppe som fort kan bli offer og en del av kynisk kriminalitet. En har allerede avdekket at kvinnene blir lokket eller truet til prostitusjon eller tvangsarbeid. Flyktninger kan også bli fanget i tvilsomme nettverk i sektorer hvor det er behov for ufaglært arbeidskraft, som rengjøring og bygg- og anleggsbransjen.

Økokrim synligjør en rekke områder som er med å undergrave samfunnet og de verdier vi lever etter. Politikerne får bidra med eventuelle økte etterforskningsressurser, strengere lovgiving og økte tiltak rundt forebygging. Kort sagt må vi skjerpe sansene og ha en bevisst holdning i hverdagen og varsle om nødvendig.

Kriminalitets mange giftige armer og grupperinger som har som mål å undergrave den norske samfunnsmodellen må bekjempes med de midler som er tilgjengelig uten at det kommer i konflikt med rettsstatens prinsipper. Russlands invasjon i Ukraina har vekket oss i forhold til at vi må vokte om friheten. Friheten kan også bli berøvet om de kriminelle får fotfeste og utnytter spekret av eksempelvis digitale verktøy.