At ordfører Holstad stiller med «tommel opp» i avisa sammen med grunneier og utbygger, før saken er behandlet i de riktige formelle kommunale kanaler, er et utradisjonelt grep i norsk forvaltningssammenheng.

Ordføreren hopper i tillegg bukk over retningslinjene som er lagt for jordvern på nasjonalt nivå og Arbeiderpartiets gjeldende stortingsprogram hvor det heter at «jordvernet skal styrkes, blant annet ved å utvikle positive virkemidler for å få kommuner til å planlegge med minst mulig omdisponering av god matjord». Akkurat dette arealet må vel være noe av Namdalens aller ypperste jordbruksjord, oppbygd av sedimenter fra Namsen gjennom tusenvis av år.

Ordførerens lovprising av nedbygginga av denne matjorda framstår dermed som umusikalsk om man er blant dem som mener at de gjeldende nasjonale retningslinjene for vern av jordbruksareal kan være fornuftige. Takten på nedbygging av dyrka mark har heldigvis sunket i de senere år, men det er enormt press på utbygging, også i Namdalen.

I den forbindelse kunne det vært interessant å få et innblikk i hvordan Namsosordføreren stiller seg til omregulering og nedbygging av noe av det mest verdifulle vi kan overlate til framtidige generasjoner, nemlig god dyrka mark?