De siste tyve årene har minst ti prosent av gjenstående uberørt natur gått tapt. Vindturbiner høster kraft og omdanner det til elektrisitet - de skaper ikke kraft. Vindkraft, som med all annen type kraft som forbrukes - brytes ned; er ikke en utømmelig og «fornybar» kilde.

Nedhøstingen av vindkraft påvirker luftstrømmer, temperatur og slik også klimaet. Satellittbilder fra NASA viser temperaturøkning både i og rundt vindkraftanlegg. Vindturbin-installasjoner til havs vil også påvirke/påvirker havstrømmene. Varmen fra disse kraftverkene vil i løpet av ti år ha større påvirkning på klimaet enn kull eller gass.

Elektrisitet er bare en liten prosent-del av alt energiforbruket globalt sett. Transport, produksjon med mer er fullstendig avhengig av fossile enerikilder. Skulle dagens energi- og elektrisitetsforbruk blitt erstattet femti prosent av vindkraft innen 2030 - ville dette tilsvare minst 3,8 millioner 5MW (installert effekt) vindturbiner. Disse turbinene alene ville kreve minst to millioner tonn kobber.

I tillegg massive mengder stål, jern, sjeldne jordarter, betong, olje (blant annet hydraulikkolje) og andre ressurskrevende komponenter.

Selv om det globalt har vært økning i innhøsting av vindkraft - har ikke dette ført til reduksjon i bruk av fossile kraftkilder. Parallelt er det derimot økning i antall naturgass- og kullkraft-anlegg. For hver enhet «grønn» energi som blir tilført «kraft-miksen», blir kun ti prosent av enheten fjernet - av fossile kilder. Hydrogen krever mengder av ferskvann og elektrisitet i fremstillingen. Minst femti prosent av energien brukt i denne - går tapt.

Lokalt er det store planer om bygging av et stort industrianlegg, blant annet med stor satsing på hydrogenproduksjon. For å skulle tilføre dette anlegget elektrisitet - er det planer om å sette opp 21 6MW vindturbiner. Industriplanene på Kråkøya vil være avhengig av stabil og kraftig tilførsel av elektrisitet.

Dette er ikke noe disse vindturbinene vil kunne forsørge.

Områdene hvor disse turbinene er planlagt å installeres er preget av verneverdig kystlynghei, hekkeplasser for flere typer fugl, myr med mer. Å drenere/punktere myr er i seg selv en irreversibel skade som medfører store utslipp - og vil ikke kunne gjenopprettes uten hjelp av en ny istid.

Mennesket har gjort seg avhengige av fossile kraftkilder med en energitetthet som ikke kan erstattes av noen av de «grønne» og «fornybare» alternativene. Utvinning av mineraler, produksjon, frakt, installasjon, demontering og eventuell resirkulering av komponenter er ressurskrevende, forurensende og med alt dette i seg selv ubeskrivelig skadelig for alt grunnlag for liv på denne planeten.

Og, ja, det gjelder alt vi mennesker forbruker - intet mindre «smart»telefonen jeg selv nå benytter + datasentrene og satellittene som muliggjør posting/publisering av disse ordene (på internett)…og så videre.

Infralyden fra vindturbinene har bevist negativ effekt på nervesystemer, hjerterytme med mer - en effekt en ikke bare kan «tenke seg vekk fra - med riktig/positiv holdning». Denne effekten er også vist hos annet dyreliv. (Forståelig nok). Naturen er allerede under hardt press fra menneskelig virksomhet.

Krigføring, hytteutbygging, transporteffektivisering, selv lagring av snø til ski-anlegg og alskens annet - opp og i mente - er bare noen av truslene for opprettholdelsen av balansen som gjør liv mulig her. En balanse som er opparbeidet over millioner av år. Klimaet på denne planeten har alltid gått i sykluser, og naturen er svært tilpasningsdyktig.

Denne gangen har vi dog sørget for en slik hurtig fremskynding - at naturen ikke får nok tid til en eventuell tilpasning. Vi utvinner, produserer og forbruker - og forventer at kommende generasjoner vil være smartere og flinkere enn oss; de vil finne gode løsninger på å ikke minst håndtere alt avfallet.

Det viktigste er at VI når «klima-målene» - NÅ! Tross alt.

Jeg er ingen konspirasjons-teoretiker, påstandene/opplysningene er basert på mer enn Wikipedia, for å si det mildt. Jeg velger avslutningsvis å legge ved én link - artikkelen som førte til at jeg valgte å lese meg opp på temaet (via forskningsartikler, bøker, konsekvensutredninger og så videre):

https://www.bbc.com/future/article/20150402-the-worst-place-on-earth

Vi må gjerne legge vår lit til kommende generasjoner, at de vil være smartere og flinkere enn oss - men det betyr vel ikke det samme som at det er greit å overlate en forsøplet og utarmet jordklode til dem?