Denne beslutningen innebærer at det ikke vil bli åpna for fiske med krokgarn i Finnmark, og at det ikke lenger vil være tillatt å drive sjølaksefiske i kystområdene sør for Finnmark. Her driver regjeringen med Venstre i spissen fordeling, og ikke forvaltning av villaksen! Det gjøres inngripende tiltak for sjølaksefiskerne uten noen form for kompensasjon, med særdeles kort varsel, få måneder før ordinær fiskesesong starter 1. juni.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) som er oppnevnt av Miljødirektoratet, og har som hovedoppgave blant annet å beskrive bestandsstatusen for laks og gi råd om bærekraftig beskatning.

I rapporten «Status for norske laksebestander i 2019» skriver de at forvaltningsmålene for perioden 2015-2018 for de 199 bestandene som var målt var «nådd eller sannsynligvis nådd for 93 prosentav bestandene.» Videre står det at: «Forvaltning basert på gytebestandsmål og påfølgende innstramminger i både sjøfiske og elvefiske medfører at det nå er sannsynlig at beskatningen i de fleste norske vassdrag baserer seg på høsting av et overskudd, og dermed ikke truer bestander eller produksjon»

Rotevatn er blottet for kunnskap når han ikke evner å se konsekvensene av forslaget som nå er lagt frem. Når VRL sier det står bra til med villaksen, hvilket faktagrunnlag er det da Venstre bruker? Fremskrittspartiet vil løfte saken i Stortinget og vil fremme representantforslag som skal stoppe denne innstrammingen, og komme til Stortinget med forslag til tiltak.

Når vi har en regjering og minister som ikke forstår konsekvensene av egne forslag må Stortinget på banen og rydde opp. Dersom det er enkelte områder hvor bestanden er truet, så burde det vært satt inn tiltak i disse områdene - både i sjø og vassdrag. Istedenfor velger regjeringen å straffe sjølaksefiskerne kollektivt lang hele kysten, mens fisket i elvene fortsetter tilnærmet som før.

Fiskerinasjonen Norge skal ikke føre en politikk som utfordrer livsgrunnlaget til fiskere langs hele kysten.