Regjeringens offentlige utvalg - Storberget-utvalget – fikk i oppdrag å se på finansieringen av de private barnehagene. Utvalgets rapport er nå sendt på høring, og kommunedirektøren innstiller på at Namsos kommune slutter seg til flertallet i Storberget-utvalget.

For Venstre er kvalitet og mangfold det viktigste når det gjelder barnehager. Venstre frykter at utvalgets flertallsinnstilling vil svekke mangfoldet, og gjøre det vanskeligere for private aktører.

La oss se på mulige konsekvenser:

  • Skal barn og barnehager likebehandles?

Flertallet i Storberget-utvalget vil fjerne den lovfestede retten til økonomisk likeverdig behandling og gjøre de nasjonale reglene for finansiering av private barnehager valgfrie for kommunene. Ved finansiering basert på kommunale forskrifter vil kommunene ha frihet til å kutte eller differensiere tilskudd til private barnehager.

  • Skal foreldrenes rett til å valg av barnehage svekkes?

Flertallet i Storberget-utvalget vil innføre koordinert opptak, noe som i praksis vil gi kommunene rett til å avvikle private barnehageplasser for å fylle opp kommunale barnehager uten mange nok søkere.

  • Trenger ikke alle barnehager forutsigbarhet?

Flertallet i Storberget-utvalget vil gi kommunene rett til å tidsbegrense tilskudd, redusere kapasiteten private barnehager fra ett år til et annet, og avvikle tilskudd til én privat barnehage for i stedet gi tilskuddet til en ny.

  • Skal ikke kommunen kunne stille krav til private barnehager?

Flertallet i Storberget-utvalget ønsker at kommunene skal kunne stille krav til private barnehager, men forslaget inneholder ingen mekanismer for at private barnehager skal kunne stille krav om økonomisk likeverdig behandling for å oppfylle likeverdige krav.

Namsos Venstre foreslår derfor følgende alternative høringssvar:

Barnehagesektoren er underlagt en rekke nasjonale krav og føringer som begrenser både kommunenes og private barnehagers handlingsrom. Dagens finansiering av private barnehager bygger på en finansieringsmodell som er komplisert å håndtere for kommunene. Det er viktig å sikre likebehandling av barn i alle barnehager.

Kommunene må få tilstrekkelig finansiering gjennom rammetilskuddet til å sette alle barnehager, både kommunale og private, i stand til å innfri nye nasjonale krav. Namsos kommune mener finansieringssystemet for private barnehager bør være så enkelt som mulig for kommunen å håndtere, og samtidig sikre nødvendig forutsigbarhet.

Finansieringssystemet bør ha en nasjonal veiledning og funksjoner som unngår diskriminering av private barnehager, eller svekker private barnehagers evne til å satse på kvalitet over tid.

Namsos kommune støtter ikke flertallet i Storberget-utvalgets forslag om å gi kommunene mulighet til å fastsette lokale forskrifter for finansiering av private barnehager.

Namsos kommune støtter ikke flertallet i Storberget-utvalget om «koordinert opptak». Foreldre står i dag fritt til å velge barnehage, og det må opprettholdes.

Namsos kommune støtter ikke Storberget-utvalgets flertall om kommunal forkjøpsrett av private barnehager, eventuelt med unntak for der kommunen har bidratt til billig eller gratis tomt. At kommunen skal kjøpe opp private barnehager er ufornuftig bruk av kommunale midler.

Det er viktig at en ny modell sikrer et mangfold av tilbud innen barnehagesektoren, og Namsos kommune støtter en justert kvalitets- og mangfolds modell som ny finansieringsmodell. Det er viktig å understreke at mangfold gir maktspredning.