Høyre overtok en underprioritert justissektor i 2013. Vi fikk politianalysen og Gjørvkommisjonens knusende dom over beredskapen. Tjenester som ikke fant hverandre. Ikke rask nok reaksjon, sviktende kommunikasjon internt i politiet, gule lapper som forsvant og manglende påkobling av andre ressurser som sto klare. Manglende gjennomføring av vedtatt sikring av bl a regjeringskvartalet. Mangler i etterretning, utstyr, kultur og ledelse. Kun helsevesenet fikk ståkarakter.

Høyre har tatt tak i dette fra første dag i regjering. Vi har gjennomført tiltak med grunnlag i politianalysen og oppfylt alle anbefalingene som kom fra Gjørvkommisjonen.

De siste årene har vi i tillegg hatt en eksplosiv utvikling i kriminalitet på nett. Både økonomisk kriminalitet og overgrep, særlig mot forsvarsløse barn. Metodebruken og skadepotensialet blir stadig større. Alvorlige datainnbrudd, identitetstyveri og løsepengevirus øker i omfang. Dette har vi måttet ta hensyn til og innarbeide tiltak mot i forløpet av utformingen og gjennomføringen av politireformen. For hverken samfunnsutviklingen eller utviklingen i kriminalitetsbildet står stille, selv om Senterpartiet aldri så gjerne skulle ønsket det.

Satsing på trygghet og beredskap er i kjernen av de verdiene Høyre står for. Vi overtok et nedprioritert politi og har gjennomført en historisk satsing på politiet siden 2013. Ingen annen etat har fått tilsvarende økning av sine budsjetter i disse 8 årene.

- Det er 3500 flere ansatte i politiet nå, enn da Sp satt i regjering, 2500 av disse er i operativ tjeneste

- Antall årsverk tilsvarer nå 2 politifolk pr 1000 innbyggere. Et mål Sp aldri var i nærheten av å nå i sin tid i regjering.

- Politiets driftsbudsjetter er økt med 4,2 mrd kr

- Politiet har fått nye, moderne kjøretøy og et løft på digitalt teknisk utstyr

- Vi har bygd et nytt beredskapssenter på Taraldrud og økt Beredskapstroppen med 60 prosent. I perioden de rødgrønne styrte vokste ikke Beredskapstroppen i det hele tatt.

- Vi har satt i drift tre nye politihelikoptre som står på 5 minutters beredskap. I tillegg et sivilt politihelikopter i Tromsø med én times beredskap. Jeg vil jobbe for at et politihelikopter stasjoneres i Trøndelag.

- Vi har etablert nytt treningssenter for politiet på Værnes

- Vi har fått på plass ny bistandsinstruks med Forsvaret

- Vi har anskaffet 16 nye redningshelikoptre som driftes av luftforsvaret på vegne av justissektoren

Selv om mye er gjort, er vi fortsatt ikke i mål.

-Politiet skal styrkes ytterligere fremover, og de operative enhetene i distriktene skal prioriteres med dobbelt så stor vekst som sentrale enheter.

-Vi vil satse på samlokalisering med andre offentlige virksomheter og på fleksible løsninger, mobile enheter med rask forflytningsevne.

-Vi skal fortsette å styrke innsatsen mot organisert kriminalitet, cyberkriminalitet og overgrep mot de mest sårbare i samfunnet, nemlig barna.

-Vi skal styrke påtalemyndigheten med flere politijurister og ha en nullvisjon for antall henlagte saker med kjent gjerningsperson.

-Ikke minst skal vi prioritere det lokale forebyggende arbeidet og ha mer tilstedeværelse ute i lokalsamfunnene. Men her må også kommunene ta sin del av ansvaret for å etablere et godt lokalt forebyggende arbeid i samspill med politiet.

Senterpartiet snakker mye om å gjenåpne stengte lensmannskontorer, en løsning de aller fleste i politiet advarer mot. Men hva Senterpartiet skal fylle disse kontorene med, er nokså uklart. Skal det sitte en politi eller to ved hvert av disse kontorene uten flere ressurser å spille på, slik det var før? Hvordan dette skal betales er også i det blå, kun 30 mill kr hadde Sp satt av til gjenåpning av gamle lensmannskontorer i sitt alternative statsbudsjett.

Politireformen har uten tvil vært krevende, men nå kommer resultatene. «Best ever» var karakteristikken fra tidligere leder i Politiets fellesforbund Arne Johannessen om året 2020.

12. januar i år kunne lederen for politiet i Nord-Trøndelag fortelle Trønder-Avisa at «Vi har bedre bemanning, bedre utstyr, fagmiljøer og teknologi til å kunne være til stede og tilgjengelig uten at man sitte inne på et kontor i hver kommune». Samme leder forteller i klartekst at han mener det er feil å gjenåpne lensmannskontorer og at han ikke vil tilbake til der politiet var før reformen. Dette er viktige tilbakemeldinger fra en med årelang politierfaring og skoene på.

I motsetning til Senterpartiet, er innbyggerne både i Trøndelag og landet for øvrig svært fornøyd med politiet. Hele 82% av befolkningen svarer at tilliten til politiet er stor. Det er fortjent, og det skal politiet være stolte av. Tusen takk til alle politifolk i Trøndelag for den viktige jobben dere gjør hver dag for å ivareta vår trygghet og sikkerhet. Høyre vil fortsette å prioritere de tjenestene dere leverer også i årene som kommer.

Vi står foran et svært viktig stortingsvalg der mye står på spill. Vi kan ikke bruke gårsdagens løsninger på morgendagens kriminalitet. Valget står mellom Høyre som vil forsterke og videreutvikle politireformen og styrke beredskapen med økt innsats ute i distriktene og en venstreside som vil skru klokken tilbake.