(Trønderdebatt)

Leder ved yrkesseksjon helse for Fagforbundet ved Sykehuset Levanger, Ørjan Manum Høvik, peker på noe veldig viktig i sitt innlegg i Trønderdebatt 14.juli; Vi må skape en kultur for heltid.

Det er ingen quick fix, det har vi sett gjennom de siste tiårene. Andelen som jobber ufrivillig deltid er alt for høy og for mange har dette store konsekvenser. Deltidskrisen øker forskjellene, og den rammer kvinner, unge og lavtlønte aller hardest. Det er urettferdig og det er usosialt.

Les også

Vi må sette større fokus på heltid og fastestillinger ved kvinnedominerte yrker

I Trøndelag har det vært gjort en god jobb i enkelte kommuner de siste årene, og noen av de har lyktes med å sette heltidskultur på dagsorden. Det som har vært avgjørende i dette arbeidet, er godt partssamarbeid og en politisk ledelse som jobber systematisk over tid. Vi har brukt disse erfaringene til å jobbe fram et program som setter hele og faste stillinger høyt på lista over prioriterte oppgaver. Vi vil komme med konkrete forslag om et seriøst arbeidsliv med hele, faste stillinger i løpet av de første 100 dagene i regjering. Sammen med fagbevegelsen og kommunene kan vi lykkes.

Dette vil vi gjøre for å sikre heltidsstillinger:

  • Styrke retten til heltid i lovverket
  • Styrke kommuneøkonomien, slik at kommunene har økonomisk rom til å satse på økt grunnbemanning og flere heltidsjobber
  • Stille krav om at arbeidsgiver må sannsynliggjøre behovet for en deltidsstilling. I dag må den ansette selv bevise at hun har krav på utvidet stilling.
  • Ha en egen pott på statsbudsjettet til lokale tiltak for å redusere deltidsandelen.
  • Stimulere til lokalt partssamarbeid om heltidskultur gjennom statlige tilskuddsmidler.

Å ha en 100 prosentstilling og en fast jobb å gå til, gir trygghet for den ansatte. I dag må alt for mange «shoppe» vakter for å få den økonomiske situasjonen til å gå opp i hverdagen. Slik skal det ikke være. Hele, faste stillinger må være norm når det lyses ut i helse- og omsorgssektoren hvor deltidskrisa er størst. Gjennom koronakrisen har vi sett hvor mye våre helsefagarbeidere og sykepleiere har betydd for vår felles helsetjeneste. For å sikre rekruttering til disse yrkene, trengs det hele, faste stillinger.

Det gir trygghet for brukere når de møter faste ansatte og forutsigbare tjenester. Utbredt bruk av deltid og vikarer kan føre til utrygghet for mange som trenger stabilitet og trygg omsorg i sin situasjon. Systematisk arbeid med heltidskultur, vil kunne gi ansatte sterkere tilhørighet til arbeidsplassen og føre til bedre tjenester for brukere. En sterkere kommuneøkonomi vil sette kommunene bedre i stand til å ansette og beholde flere i hel stilling.

For å lykkes med dette kreves god og langsiktig politikk som dyrker en heltidskultur i tjenestene. Etter åtte år med økte forskjeller, er det på tide med Arbeiderpartiledet regjering som setter hele, faste stillinger og heltidskultur på dagsorden igjen.