Les også

Nå er det nok, Erna

Gjennom et kraftig utfall mot Erna Solberg og regjeringen, gir Ap-ordførerne i Namdalen uttrykk for frustrasjon over den økonomiske situasjonen i sine kommuner.

Koronakrisen har store konsekvenser for norsk økonomi og rammer alle næringer og sektorer over hele landet, også kommunesektoren. Når følgene av pandemien kommer på toppen av mer grunnleggende utfordringer, som utviklingen i demografi og befolkningsnedgang, er det ikke vanskelig å forstå at hverdagen i kommune-Norge oppleves ekstra krevende nå.

Likevel må bildet nyanseres, for påstanden om at kommunene nedprioriteres er rett og slett ikke riktig.

Siden koronaen rammet oss i mars, og førte oss inn i den største økonomiske nedturen siden krigen, har Stortinget har behandlet i alt 7 store krisepakker, for å gi inntektssikring til folk, forhindre konkursras og massearbeidsløshet samt kompensere kommunene.

Gjennom hele koronakrisen har regjeringen og Stortinget vært tydelige på at vi skal stille opp for kommunene, slik at de kan fortsette å tilby gode tjenester til folk, satse på barnehager, skole og eldreomsorg.

Med den siste tiltakspakken i september, har kommunene fått i alt 20 milliarder kroner i ekstra overføringer som følge av koronakrisen. I dette ligger ekstra midler for tiltak i kommunene retta mot sårbare barn, unge og eldre og for å stimulere til økt aktivitet i lokalt næringsliv. Fylkeskommunen har fått kompensert bortfall av inntekter i kollektivtrafikken og en egen pakke er tildelt gryteferdige prosjekter på fylkesveiene, noe som også er forventet å gi sysselsettingseffekt.

I tillegg ble arbeidsgiveravgiften midlertidig redusert i to måneder. Det innebærer en innsparing for kommunesektoren på 2,2 milliarder kroner.

Samlet utgjør vedtatte bevilgninger, forslag fra regjeringen og nye anslag 30,3 mrd. kroner for kommunesektoren i 2020. Kommunene har i tillegg mottatt smittevernutstyr kostnadsfritt, tilsvarende 0,8 milliarder kroner.

I kommuneopplegget for 2021 foreslår regjeringen en vekst i frie inntekter på 2 milliarder kroner i 2021. Av dette får kommunene en vekst i frie inntekter på 1,6 milliarder kroner, mens fylkeskommunene får en vekst på 0,4 milliarder kroner. I tillegg til dette får fylkeskommunene i 2021 1,25 milliarder kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtransporten.

For å få et best mulig grunnlag for å vurdere de samlede økonomiske konsekvensene pandemien har fått for kommunene, har regjeringen etablert en egen arbeidsgruppe sammen med KS.

Arbeidsgruppens foreløpige anslag er at kombinasjonen tapte inntekter og øke kostnader vil utgjøre 10 milliarder kroner for kommunene i 2020. I tillegg kommer effekten av redusert skatteinngang og utslaget av lønns- og prisveksten. For fylkeskommunene er tapet anslått til om lag 4 milliarder kroner. Dette er imidlertid ingen fasit. Situasjonen i kommunene vil derfor bli fulgt nøye og den tette dialogen med kommunesektoren vil bli videreført.

For å trygge kommunene på at staten vil stille opp også fremover, vil regjeringen legge frem en sak for Stortinget i form av et tilleggsnummer til Statsbudsjettet for 2021, der det vil bli foreslått økte bevilgninger til kommunene for første halvår 2021.

Kommunene har gjort en kjempeinnsats i denne krevende tiden. Det fortjener de honnør for. Regjeringen og Stortinget vil følge opp og sørge for at kommunene kompenseres for ekstrakostnader.

De siste månedene har veksten i økonomien heldigvis tatt seg opp igjen, men det er stor usikkerhet om utviklingen fremover. Krisen er ikke over. Fortsatt er rundt 200 000 mennesker helt eller delvis rammet av koronarelatert ledighet. Det er privat sektor som har tatt den kraftigste støyten, med 9 av 10 ledige. Den største utfordringen fremover blir å bidra til jobbvekst i bedriftene, sikre ny aktivitet og nye arbeidsplasser som skal betale for fremtidig velferd. I dette bildet må også kommunene i likhet med alle andre være forberedt på å ta sin del av dugnaden. Sammen skal vi ta hverdagen tilbake.