Dette var Namdalsvisas oppfordring til sine lesere nylig. Avisas debattredaktør henstiller til å kaste seg inn i samfunnsdebatten og bruke lokalavisa til å ytre sine meninger.

Vi kan ikke være mer enig. Eldrerådene er en del av det lokale styret og representantene er valgt inn i kommunestyrene. Sammen med pensjonistforeningene representere de den viktige og ressurssterke eldrebefolkningen.

Vi i Rådet for et aldersvennlig Norge er svært opptatt av eldres medvirkning i utviklingen av sine kommuner og lokalsamfunn. Dette er et av hovedelementene i programmet for et aldersvennlig Norge som rådet skal bidra til gjennomføringen av. I stortingsmeldingen «Leve hele livet» er det spesielt pekt på eldrerådenes rolle i arbeidet for et aldersvennlig Norge.

Ofte hører vi om at de eldre ikke blir hørt, eldrerådene i kommunene blir ikke konsultert og lyttet til når beslutninger skal fattes. Og vi har smelt med pisken over kommuner som ikke tar dette på alvor.

Men en sak har alltid to sider; eldrerådene har selv et ansvar. Vi vil også oppfordre eldre, eldreråd og organisasjoner og foreninger som engasjerer seg for saker i sine lokalsamfunn om å ta eget ansvar for å bli synlige og løfte fram sine viktige saker. Eldrerådene er brobyggere mellom kommunen og eldrebefolkningen og dere har et ansvar selv i å kjenne til hva som er viktig for eldre innbyggere i deres kommune. Dere må ut og gjøre dere synlig på gater og torg, i media. Deres engasjement kommer også framtidige generasjoners levekår i kommunen til gode.

Gjennom synlighet og uttrykk av meninger blir dere også attraktive for lokale beslutningstakere, og dere blir spurt og tatt med i beslutningen.