NAMSSKOGAN: Formannskapet behandlet 25. august en søknad om tilskudd fra Vinterland Namsskogan AS til «Mulighetsstudie Trones».

Prosjektet har som mål at Trones skal framstå vesentlig mer attraktivt som reiselivsdestinasjon og som bosted.

Hensikten er også å få ytterligere omsetning for næringslivet på Trones, og dermed oppnå flere ansatte og få grunnlag for helårs arbeidsplasser.

Gjennom mulighetsstudiet vil man se på mulige aktiviteter, tilgjengelige arealer og kostnader som i neste fase brukes til å utvikle en overordnet plan for påtenkte og framtidige kostnader.

Rådmannen la fram forslag om tilskudd på 100.000 kroner, som er 50 prosent av prosjektkostnadene.

Formannskapet reduserte tilskuddet til 75.000 kroner.

Påklaget vedtak

Vinterlandet Namsskogan AS ved Knut Berger påklaget vedtaket.

I klagen blir det fokusert på at en del av hensikten med prosjektet er utarbeidelse av arealplan/reguleringsplan som klager påpeker er en kommunal oppgave. Det er argumentasjon om at søknad om bevilgning på 100.000 kroner er beregnet å dekke utgiftene med ekstern faghjelp og at de samarbeidende bedriftene på Trones skal bistå med egeninnsats til en tilsvarende kostnad. Det er da ønske om at omsøkt tilskudd på 100.000 kroner blir innvilget.

Det ble ikke vedtatt noen begrunnelse for at reduksjon av tilskudd ble foretatt, noe som også er påpekt i klagen.

I formannskapsmøtet ble det imidlertid uttrykt et ønske om å bidra til flest muligprosjekter med de begrensede midlene Namsskogan kommune har til dette formålet.

Avviser klagen

Da Namsskogan formannskap behandlet klagen sist uke, var innstillinga til kommunestyret klar: Klagen avvises.

Namsskogan kommune opprettholder sitt vedtak fra 25. august.

Begrunnelsen er at klagen ikke inneholder momenter som tilsier at det skal gis økt bevilgning.

Namsskogan kommune har begrensede rammer for bevilgning og ønsker å bidra med støtte til flest mulig prosjekter innenfor disse rammene.