Et avgjørende moment for villaksens framtid i sjø og i elv, er den genetiske påvirkningen av rømt oppdrettslaks på ville laksestammer. I NINA sin årlige rapport om den genetiske tilstanden til vill laks i norske vassdrag, har Namsen gått fra gul og moderat til orange og dårlig.

For Salvassdraget står det enda verre til. Her er det påvist stor genetisk endring eller forurensning i den ville laksestammen. Den er nå på et rødt nivå. Genetisk forurensning betyr enkelt sagt at villaksen genetisk blir mer og mer lik oppdrettslaksen. Ifølge havforskningsinstituttet vil det kunne redusere villsmolt grunnet konkurranse mellom villaks, hybrider og oppdrettslaks. I tillegg har avkom av oppdrettslaks lavere sjøoverlevelse - og i sum reduserer det antall laks som kommer tilbake til elvene.

Planutvalget i Namsos behandlet 10. mars en høring om hvorvidt det skulle gis en videre midlertidig tillatelse til et oppdrettsanlegg på Salsnes, og formannskapet skal nå behandle denne. Stor genetisk forurensning av vill laks i Salvassdraget, gjorde at SV, sa nei til å forlenge denne midlertidige tillatelsen. I utvalgsmøte ble det også beskrevet hvordan flere saltvannsfisker har forsvunnet i området, samt lokalbefolkningens tap av fiskeplass.

Rødt nivå på genetisk forurensning viser at å stille vilkår til oppdrett ikke har vært nok. Saksframlegget sier at oppdrettsanleggene har fått kontroll på rømming, lus og sykdommer og referer til de samlede tall for regionen fra havforskningsinstituttet. NINA rapport om genetisk forurensning som følge av rømming, utdyper og viser tall for de enkelte elvene (NINA Brage: Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2020). Tallene for Salvassdraget har vassdragsnummer 140. Z. Villaksgenetisk andelen basert på et gjennomsnitt fra 2010 til 2015 har sunket til 87,9 prosent. Endringen er høyt signifikant og betyr stor genetisk endring.

Oppdrettsnæringa betyr velkomne arbeidsplasser og inntekter, men det fordrer kontroll på rømming, sykdom og lus og krever bedre fiskehelse for oppdrettsfisken. I Salvassdraget er situasjonen for villaksen for rød og for kritisk til å si ja til midlertidige lokaliteter.

Å stoppe kilnotfiske og stille vilkår er ikke nok. Hensyn til villaks, saltvannsfisker og næringer som lever av laksefiske eller mat laget av vill laks, betyr et lokalt nei inntil videre. SV håper flere partier ville støtte dette.